Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Ol 592/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-24

przeznaczony pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tym terenem będzie także obszar przeznaczony pod zabudowę w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy...
obowiązywania regulacji szczególnych. Według art. 4 pkt 3 ustawy ulice są drogami położonymi na terenie zabudowy lub obszarze przeznaczonym do zabudowy w rozumieniu przepisów...

II SA/Sz 215/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-12

, że ' [...] ' to nie tylko nagradzane gospodarstwo agroturystyczne, ale również znany i ceniony prywatny ośrodek kultury, zaś plan miejscowy oraz warunki zabudowy wskazują...
ich przejezdności uzależnionych od warunków atmosferycznych., Za nieuzasadnione - w świetle powyższych wywodów organ uznał twierdzenia skarżącego, jakoby wskutek wyłączenia...

III SA/Gd 98/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-02

- proces inwestycyjny wykonywany był w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy., Podczas budowy zarówno Powiat jak i inne właściwe organy administracji publicznej wydawały...
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;, - art. 32 w zw. z art. 166 Konstytucji RP., W uzasadnieniu skargi podano...

II SA/Bd 300/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-24

całodobowych tygodniowych w warunkach, gdy było możliwe zrealizowanie celu opisanego w ww. przepisie poprzez ustalenie dyżurów całodobowych raz w tygodniu - bez naruszania...
czasowych możliwości dyżurowania aptek na danym terenie w kontekście ich aktualnych warunków prawno - organizacyjnych, szczególnie gdy uchwała skierowana...

IV SA/Wr 161/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

pracy aptek nie może być ustalany mechanicznie w oderwaniu od realiów tylko powinien być dostosowany do potrzeb ludności w warunkach codziennych., Należy zatem brać...
pod uwagę okoliczności istniejące na danym terenie w normalnych codziennych warunkach, takie jak liczba ludności, skupiska placówek aptecznych, możliwość przemieszczania...

II SA/Gd 620/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

publicznym jest również realizacja obowiązku władzy publicznej ( również samorządu powiatowego ) - tworzenia warunków do lepszego funkcjonowania instytucji ochrony...
niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki'., Z kolei kwestię dotycząca udzielenia bonifikaty od tzw. ceny nieruchomości reguluje przepis art. 68 ustawy o gospodarce...

II SA/Sz 560/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-27

(zabezpieczający nocną i świąteczną opiekę zdrowotną), podmioty prywatne posiadające kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie leczenia w warunkach szpitalnych...
prywatne posiadające kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie leczenia w warunkach szpitalnych i poradni, placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie...

IV SA/Wr 402/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-15

, aby w każdym czasie była czynna przynajmniej jedna apteka na obszarze powiatu. W tym kontekście podniesiono również, że w warunkach geograficzno-urbanistycznych powiatu...
aktu prawa miejscowego przez organ samorządu terytorialnego stwarza prawną możliwość wydania takiego aktu, z określeniem w sposób ogólny zakresu regulacji lub warunków...

II GSK 288/19 - Wyrok NSA z 2019-07-18

, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Ustalono, że najlepiej warunki te spełnia miasto...
, że rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany zarówno do bieżących potrzeb ludności na wykonywane przez nie powszechne usługi, świadczone w zwykłych warunkach...

II SA/Bd 158/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-08-30

. Zdaniem skarżącej, dla należącej do spółki apteki wadliwie ustalono dyżury całodobowe tygodniowe w warunkach, gdy było możliwe zrealizowanie celu opisanego w art. 94 ust...
rozmiarze, w warunkach podejmowania uchwały wobec podmiotów szczególnych, jakimi są apteki, w świetle przepisów ustawy prawo farmaceutyczne,, -naruszenie art. 94 ust. 1...
1   Następne >   3