Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

IV SA/Wa 572/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-07

. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości., Stan sprawy przedstawia się następująco: Decyzją z [...] czerwca 2002 r. Wójt Gminy [...] ustalił warunki zabudowy...
z nieruchomości, w drodze decyzji. Zakres ograniczenia praw właściciela i jego treść jest dokonywany zatem przez starostę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy...

I SA/Wa 2193/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

były na terenach oznaczonych symbolem: [...] - tereny dróg głównych. Biegła ustaliła również, że dla działki nr [...] została wydana decyzja o warunkach zabudowy...
, że przedmiotowa inwestycja fizycznie nie obejmowała działki [...], a jedynie przebiegała wzdłuż jej granicy. Dla działki nr [...] nie wydano decyzji o warunkach zabudowy., Mając...

VII SA/Wa 2295/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-10

o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę w zakresie oznaczeń i przebiegu dróg dojazdowych., Decyzją z dnia [...] września 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii...
natomiast na względzie argumenty skarżącego dotyczące dostępu działki nr [...] do drogi publicznej, określonego w uzyskanej przez niego decyzji o warunkach zabudowy...

I SA/Gd 212/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

w terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także nie wydano dla nich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa...
zagospodarowania przestrzennego, bądź decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

IV SA/Wa 1153/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

[...] marca 2014 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy na przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie zespołu 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami...
oraz rozporządzenia., W omawianym operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy wskazał, iż dla wycenianej nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy...

VI SA/Wa 562/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

decyzjami o warunkach zabudowy (np. transakcje C3 i C4), jak i nieruchomości stanowiące tereny zielone. Nieruchomość przy ul. [...] znajduje się na terenach lasów komunalnych...
. [...], o przeznaczeniu handlowo- usługowym (wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży 400 m2),, ▪ nieruchomość...

IV SA/Wa 588/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-20

przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast w przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa powyżej, uwzględnia się faktyczny...
z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a dopiero w przypadku braku wskazanych...

I SA/Gd 680/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-08

nieuzbrojone. Ww. grunt jest objęty podziałem na działki budowlane. Dla ww. gruntu została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Podział gruntu i jego przekwalifikowanie...
działek budowlanych została wydana decyzja o warunkach zabudowy., W związku z powyższym zadano następujące pytania., Czy podczas rozliczenia z wykonawcą robót w ramach...

I SA/Wa 680/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-14

okoliczności na które powołuje się odwołująca się, nie mają w przedmiotowej sytuacji znaczenia., Dla przedmiotowej działki decyzja o warunkach zabudowy nie została wydana...
, nadto z treści postanowienia Zarządu Województwa [...] z dnia [...] grudnia 2016 r., znak: [...] wynika, iż organ ten odmówił uzgodnienia projektu o warunkach zabudowy...

I SA/Ke 591/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-12-15

. Nie było też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dotyczącego tych działek. Na dzień wydania decyzji na podstawie studium uwarunkowań i kierunków...
się grunty przeznaczone pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   36