Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 767/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-10

W. M. z dnia [...] r. nr [...] O. ustalającej na rzecz W. i L.M. warunki zabudowy na działce nr [...] w O. dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego...
do rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego przyjęto decyzję Wójta Gminy W. M. z dnia [...] r. ustalającą warunki zabudowy na działce nr [...]obręb O. W dalszej...

II SAB/Ol 97/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1) stwierdza, że Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się bezczynności...
w postępowaniu w sprawie uzgodnienia decyzji w przedmiocie warunków zabudowy; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) oddala wniosek...

II OSK 631/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

(dalej: 'RDOŚ') z dnia [...] marca 2020 r., znak: [...], odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
, którym jest postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II OSK 28/13). Na tę odrębność zwracają także uwagę sądy w różnych okolicznościach...

II OSK 170/21 - Wyrok NSA z 2021-10-01

2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną. Uzasadnienie., Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2020 r...
', z dnia 8 listopada 2019 r., nr [...], w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym., Pismem...

II OSK 261/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 146/20...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym...

II OW 13/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

przez A. L. do Wójta Gminy R. 'o ustalenie warunków zabudowy terenu działki nr [...] oraz części działki [...], obręb Grabacz dla stawu do hodowli ryb karpiowatych, na bazie...
wykonanego samowolnie kanału'. Wójt Gminy R. wydał decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji stwierdzając, iż Wojewódzki Konserwator...

II SA/Wr 864/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

z wody narusza ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy...
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; 3) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających...

II SA/Ol 151/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-17

uzgodnienia warunków zabudowy dla nowego budynku. Zdaniem skarżących doprowadziło to do niespójności prawa i wydania zarządzenia z rażącym naruszeniem art. 11 ust. 5 lit...
o warunkach zabudowy (wydanej przez Wójta Gminy). Nie jest to akt prawa miejscowego, jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych...

II SA/Wr 561/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

z dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 r. i z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków...
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska...

II SA/Wr 678/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-27

) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;, 3) wymagań...
lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;, 3) opis prowadzenia...
1   Następne >   3