Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 767/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-10

W. M. z dnia [...] r. nr [...] O. ustalającej na rzecz W. i L.M. warunki zabudowy na działce nr [...] w O. dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego...
do rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego przyjęto decyzję Wójta Gminy W. M. z dnia [...] r. ustalającą warunki zabudowy na działce nr [...]obręb O. W dalszej...

II OSK 1158/21 - Wyrok NSA z 2022-08-17

2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od W. M. na rzecz Generalnego Dyrektora...
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, budowie budynku gospodarczego i budowie infrastruktury technicznej na działce nr [...] w obrębie...

II SAB/Ol 97/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1) stwierdza, że Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się bezczynności...
w postępowaniu w sprawie uzgodnienia decyzji w przedmiocie warunków zabudowy; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) oddala wniosek...

II OSK 631/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

(dalej: 'RDOŚ') z dnia [...] marca 2020 r., znak: [...], odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
, którym jest postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II OSK 28/13). Na tę odrębność zwracają także uwagę sądy w różnych okolicznościach...

II OSK 170/21 - Wyrok NSA z 2021-10-01

2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną. Uzasadnienie., Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2020 r...
', z dnia 8 listopada 2019 r., nr [...], w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym., Pismem...

II OSK 261/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 146/20...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym...

II SA/Ol 816/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-12-09

niejawnym sprawy ze skargi A. R. na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r., nr (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy...
w zakresie ochrony przyrody warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce...

II SA/Ol 817/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-12-09

niejawnym sprawy ze skargi A.R. na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 września 2022 r., nr (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy...
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr (...), położonej w miejscowości L., obręb L...

II OW 13/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

przez A. L. do Wójta Gminy R. 'o ustalenie warunków zabudowy terenu działki nr [...] oraz części działki [...], obręb Grabacz dla stawu do hodowli ryb karpiowatych, na bazie...
wykonanego samowolnie kanału'. Wójt Gminy R. wydał decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji stwierdzając, iż Wojewódzki Konserwator...

II SA/Wr 864/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

z wody narusza ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy...
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; 3) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających...
1   Następne >   3