Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

I OZ 885/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-02

umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z 26 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi umorzył...
postępowanie sądowe w sprawie ze skargi E. W. i T. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] stycznia 2019 r. w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SA/Wa 809/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-04

umorzenia postępowania w sprawie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego postanawia - umorzyć postępowanie - Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący...

II SA/Wa 96/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-21

i Administracji z dnia [...] grudnia 2008r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim...
[...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego., Następnie na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2009 r. skarżąca...

IV SA/Wa 71/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-19

. nr [...] w przedmiocie ustalenia terenu zamkniętego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 30 listopada 2017 r. Miasto [...] oraz Prezydent Miasta [...] wnieśli skargę...
Spraw Wewnętrznych i Administracji wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Podał, że decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] stycznia 2018 r...

II SA/Sz 1219/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-22

o jej uchylenie i umorzenie postępowania. Decyzją Nr [...] z dnia [...] r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w [...], po rozpatrzeniu wniesionego odwołania, zaskarżoną...
, jako osoba obca, zajmowała sporny lokal bez tytułu prawnego., Od decyzji tej odwołała się I. S., wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania., I. S. opuściła sporny lokal...

I SA/Wa 220/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-08

: umorzyć postępowanie sądowe. M. J. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] grudnia...
na skargę Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa wniosła o umorzenie postępowania sądowego wskazując, że zastosowała uprawnienia autokontrolne, określone w art. 54 § 3 ustawy z dnia...

III OSK 2764/21 - Wyrok NSA z 2021-01-15

[..] marca 2019 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2020 r., sygn. akt II SA/Wa 1934/19...
[..] stycznia 2019 r. orzekł o umorzeniu prowadzonego wobec skarżącego postępowania dyscyplinarnego, wszczętego postanowieniem KGSG z dnia [..] stycznia 2018 r. Podstawę...

I SA/Wa 698/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
strony, postępowanie w przedmiotowej sprawie., Decyzją z [...] listopada 2018 r. Wojewoda umorzył postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu...

I OSK 2046/21 - Wyrok NSA z 2022-10-11

2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza solidarnie od I. M. i B. M. na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z 2 grudnia 2019 r., Minister, po rozpatrzeniu odwołania I. M...

I SA/Wa 370/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

[...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2018r. Nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych...
i Administracji utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] września 2018r. nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100