Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 948/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

[...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oddala skargę. Minister...
stosunku materialnoprawnego, co skutkuje tym, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Umorzenie postępowania administracyjnego stanowi...

I OSK 677/23 - Postanowienie NSA z 2023-05-10

w przedmiocie umorzenia postępowania z mocy prawa postanawia: oddalić skargę kasacyjną. . Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 23 sierpnia 2022 r., sygn. akt...
- którym Minister poinformował skarżącego o umorzeniu postępowania nadzorczego z mocy prawa z dniem 16 września 2021 r. Zdaniem Sądu, skarga była niedopuszczalna, gdyż pismo...

I OSK 466/23 - Wyrok NSA z 2023-09-13

. 2 ust. 2 nowelizacji k.p.a. wynika jednoznacznie, że umorzenie postępowania następuje z mocy prawa po zaistnieniu obiektywnych, wskazanych w tym przepisie przesłanek...
do wydania przez organ decyzji administracyjnej potwierdzającej umorzenie postępowania z mocy prawa stanowi potrzeba zapewnienia stronom postępowania możliwości skorzystania...

I SA/Wa 400/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-12

i Technologii z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącym L. R., M. K., R...
na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że postanowieniem z [...] lutego 2021 r. nr [...], działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I OSK 2063/22 - Wyrok NSA z 2024-02-29

) poinformował strony o umorzeniu z mocy prawa postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia nr 28 'Ministra Przemysłu i Handlu' (w Monitorze...
na zawiadomieniu o umorzeniu z mocy prawa postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności powołanego na wstępie orzeczenia, która nie jest decyzją...

I OSK 1961/22 - Wyrok NSA z 2023-04-14

poprzez wydanie decyzji, jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wyrażono stanowisko, że wprawdzie umorzenie postępowania na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy...
, że okoliczności warunkujące umorzenie postępowania mogą być przedmiotem sporu lub wymagać przeprowadzenia postępowania dowodowego. Organ jest zatem zobowiązany zbadać...

II SA/Wa 3797/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-21

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Z.R. (zwany dalej 'Skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu...
'P.p.s.a.'), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

II SA/Wa 2836/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-21

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Z. R. (zwany dalej 'Skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu...
'P.p.s.a.'), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

II SA/Wa 3798/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-21

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Z.R. (zwany dalej 'Skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu...
'P.p.s.a.'), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

II SAB/Wa 751/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-21

ponaglenia postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Z.R. (zwany dalej 'Skarżącym') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą...
1   Następne >   +2   +5   +10   25