Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VIII SA/Wa 684/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

. komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej...
., W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes Agencji decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...], na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzył w całości postępowanie...

II GSK 3076/17 - Postanowienie NSA z 2019-05-08

określenia wysokości opłaty zapasowej postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrokiem z 15 grudnia 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 793/16...
zaistnienia w postępowaniu sądowym definitywnego braku następcy prawnego strony jest umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (zob. m.in. postanowienie NSA...

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

. komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej...
., W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes Agencji decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...], na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzył w całości postępowanie w sprawie...

VI SA/Wa 1119/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-19

zapasowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zasądzić od Ministra Energii na rzecz G. Sp. z o.o. z siedzibą w B. kwotę 12 143 (dwanaście tysięcy sto...
. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, z innych przyczyn niż wskazane w punkcie 1 i 2...

VI SA/Wa 540/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

Ministra Energii z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr [...] z dnia [...] października 2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty kary pieniężnej...

VI SA/Wa 1227/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-05

w opłacie zapasowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej kwotę 1 105,00 (słownie: tysiąc sto pięć) złotych, tytułem zwrotu...
;, 3. za październik 2015 r. - w wysokości 17 870,00 zł;, 4. za kwiecień 2016 r. - w wysokości 7 499,00 zł;, 1. umorzył postępowanie pierwszej instancji w części dotyczącej...

II GZ 36/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

) umorzył postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi A. Sp. z o.o. w B. na decyzję Ministra Energii z [...] kwietnia 2018 r. w przedmiocie określenia wysokości opłaty...
w sprawie stało się bezprzedmiotowe i umorzył je na mocy art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

II GSK 349/19 - Wyrok NSA z 2022-03-15

. oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z [...] października 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty...
wyrok., Decyzją z [...] lutego 2010 r. ARM umorzyła postępowanie w sprawie wymierzenia skarżącej kary pieniężnej z uwagi na upływ ustawowego terminu do jej wymierzenia...

VI SA/Wa 1228/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-05

opłaty zapasowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej kwotę 18 311,00 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta jedenaście) złotych...
na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 118 § 2 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowe. Mając na uwadze zgodne ustalenia stron odnośnie...

I OSK 387/17 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

[..] w W. na bezczynność Ministra Energii w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie kasacyjne...
Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302...
1   Następne >   +2   6