Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

IV SAB/Gl 232/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-29

informacji publicznej postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) odstąpić od zasądzenia kosztów. Skarżąca M.K. reprezentowana przez adwokata Ł.K., 16 sierpnia 2017r...
., W piśmie procesowym z dnia 17 października 2017 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt.3 p.p.s.a. oraz zasądzenie...

III SAB/Gl 18/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-13

publicznej postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 10 kwietnia 2016 r. B. W. wniósł skargę na bezczynność Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki...
zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu. Poza tym zgodnie z art. 131 p.p.s.a. postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SAB/Wa 733/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-17

publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Stowarzyszenie [...] (zwane dalej 'Skarżący') pismem z [...] października 2021r. wniósł skargę na bezczynność Dyrektora...
dotkniętych wadą nieważności., Sąd, zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli Skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SAB/Bd 120/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-03-14

umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia [...] września 2021r. [...][...] (skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na bezczynność...
przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 329 - dalej 'p.p.s.a.'), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot...

II SAB/Bd 123/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-04-11

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Dyrektora [...] Szpitala [...] w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie...
. U. z 2022r., poz. 329 - dalej 'p.p.s.a.'), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw...

IV SAB/Gl 241/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-15

informacji publicznej postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od 'A' w O. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów...
działania mające na celu zapobieżeniu podobnym sytuacjom w przyszłości. Zaakcentowała, że organ udzielił odpowiedzi na wniosek, a zatem zaszła podstawa do umorzenia postępowania...

II SAB/Łd 7/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-01-27

A w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowania sądowoadministracyjne; 2. zwrócić stronie skarżącej - Ogólnopolskiemu...
dotkniętych wadą nieważności., Stosownie natomiast do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

IV SAB/Wr 140/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-17

w bezczynności., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnych w O. wniósł o: umorzenie postępowania względnie o: oddalenie...
wydłużonego terminu załatwienia wniosku., Ponieważ skarżący nie zareagował na powyższe pismo, została podjęta decyzja o umorzeniu postępowania (art. 14 ust. 2 u.d.i.p). Stąd...

II SAB/Sz 54/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-21

sprawy ze skargi Fundacji A. na bezczynność Dyrektora Szpitali Polskich w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił umorzyć postępowanie sądowe. ...

II SAB/Ke 21/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-31

niejawnym sprawy ze skargi Fundacji R. na bezczynność Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie...
było w świetle art. 60 Ppsa dopuszczalne i skuteczne., Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie sądowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   15