Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

IV SA/Gl 49/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-02

pomocy postanawia: umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym wniosków skarżącej. Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), umorzył postępowanie w zakresie dotyczącym powyżej wskazanych wniosków...

II GSK 1401/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

powyższego w takich sytuacjach zachodzą podstawy do umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego w oparciu o art. 161 § 1 pkt 2 i w zw. z art. 124 § 3 ustawy z dnia 30...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako: p.p.s.a.). Z tym, że umorzenie postępowania...

II SAB/Go 45/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-12

(zasiłek celowy) dla C.N. i D.N. w miesiącu wrześniu i październiku 2012 r., nr [...], umorzył postępowanie w sprawie przyznania zasiłku celowego na zakup żywności za miesiąc...
2012 r., nr [...] umorzył postępowanie w sprawie przyznania zasiłku celowego na żywność w miesiącu sierpniu 2012 r., We wszystkich wymienionych sprawach skarżąca zwróciła...

II SAB/Ol 145/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-14

i przeprowadzenie dowodu z informacji uzyskanej ze wsparcia technicznego hostingu (dostawy usługi) celem wykazania, że wiadomość skarżącego została wysłana; umorzenie postępowania...
z art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 u.d.i.p. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art...

II SA/Go 985/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-29

Rodzinie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego p o s t a n a w i a : 1. ustanowić radcę prawnego, 2. umorzyć postępowanie...
bankowego, kartę informacyjną leczenia szpitalnego., Wniosek jest uzasadniony., Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SAB/Kr 11/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-14

publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji., Tym samym...
. 13 ust. 1 u.d.i.p.), nie wyda decyzji o odmowie udostępnienia żądanej informacji publicznej albo o umorzeniu postępowania (art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 i 2...

II SA/Go 985/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-01

. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., po rozpoznaniu wniosku skarżącego, ustanowił radcę prawnego oraz umorzył postępowanie w zakresie...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z przepisem art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj...

II SA/Sz 1171/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-12

[...]. Nie zgadzając się z ww. rozstrzygnięciem strona skarżąca wniosła odwołanie. Decyzją z dnia [...]r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze umorzyło postępowanie odwoławcze...
czynność nie podlega kontroli, ponieważ nie stanowi aktu bądź działania określonego w art. 3 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...

II SAB/Kr 100/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

, W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania ewentualnie o oddalenie skargi wskazując, że w dniu 4 maja 2022 r. Skarżącemu została przekazana wnioskowana...
. W sytuacji, gdy bezczynność istniała w tej dacie, lecz ustała po wniesieniu skargi postępowanie sądowe podlega umorzeniu w zakresie zobowiązania do wydania aktu...

II SA/Bd 6/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-11

, o której mowa w § 1, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi., Wniesienie natomiast skargi już po wydaniu aktu przez organ powoduje...
/Bd 17/07 ., Wyrokiem powyższym Sąd, na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270...
1   Następne >   2