Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SA/Sz 1289/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-20

. W. złożyła oświadczenie, iż wycofuje skargę z dnia [...] r., W odpowiedzi na skargę, organ z uwagi na cofnięcie skargi przez skarżącą wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki...
P.p.s.a., jeżeli strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania i orzeczenie to może zapaść na posiedzeniu niejawnym...

II SA/Go 37/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-14

administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W dniu 16 stycznia 2017 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu...
. nr [...]., Wraz z uzupełnieniem braków formalnych wniesionej skargi Rzecznik Praw Obywatelskich złożył oświadczenie, o cofnięciu skargi i wniósł o umorzenie postępowania...

II SAB/Gd 84/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-09-22

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Pismem z dnia 17 września 2021 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę wnioskując o umorzenie postępowania...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie z art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna...

IV SAB/Gl 165/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-23

postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie nie zachodzą przyczyny, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zatem wobec...
skutecznego cofnięcia skargi postępowanie sądowe należało umorzyć., W związku z powyższym, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 161 § 2 P.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji. ...

II SA/Lu 848/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-02

skarżącego o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku...
; jego wniosek w tej części jest więc bezprzedmiotowy, co skutkuje umorzeniem postępowania w tym zakresie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu...

II SA/Łd 788/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-02

udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w jej art. 14 ust. 2, jednakże Miejski Ośrodek Pomocy...
umarza się'. W drugim ze wskazanych przepisów postanowił natomiast, że 'odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji...

II SAB/Lu 342/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

postępowania wyjaśniającego w zakresie sprzeciwu od postanowienia dotyczącego umorzenia postępowania w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych p o s t a n...
prawnego i umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w zakresie wniosku skarżącego zwolnienie od kosztów sądowych., W dniu 5 lipca 2013 r. skarżący wniósł sprzeciw...

II SAB/Ke 44/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-11-23

: I. umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, II. ustanowić dla A. S. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach...
Ośrodka Pomocy Rodzinie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia...

IV SAB/Po 196/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-01

o:, - umorzenie postępowania w zakresie bezczynności organu,, - stwierdzenie, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,, - nieobciążanie organu kosztami...
z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2019, poz. 2325 ze zm.), Sąd umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie...

IV SAB/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

., Postanowieniem z dnia [...] r. [...] organ odwoławczy umorzył postępowanie w sprawie zażalenia na bezczynność wskazując na niedopuszczalność wniesienia takiego zażalenia...
przy czym jako podstawę prawną umorzenia podano art. 105 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz...
1   Następne >   2