Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 613/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-29

ust. 1 u.p.d.o.f., tj. warunku koniecznego do skorzystania ze zwolnienia tzw. 'ulga meldunkowa'., Przedstawiając przebieg podstępowania organ wyjaśnił, że w dniu...
również złożenia oświadczenia dotyczącego ulgi meldunkowej w trybie art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008. Ustalono, na podstawie danych...

I SA/Po 323/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-21

tzw. 'ulgi meldunkowej' jest nieprawidłowe., Opisując przedstawione we wniosku zdarzenie organ interpretacyjny podał, iż w dniu [...] czerwca 2010 r. wnioskodawca wspólnie...
od osób fizycznych stanowi, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to mimo, że warunek zameldowania na pobyt stały 12 miesięcy spełnia tylko jeden...

I SA/Po 455/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-27

dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., W opisie stanu faktycznego wnioskodawca wskazał, że w dniu [...] grudnia 2008 r., na podstawie aktu notarialnego, nabył...
podatkowemu następujące pytanie, czy ulgę meldunkową wynikającą z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz...

I SA/Po 372/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-25

. we wspólności ustawowej małżeńskiej, gdzie jednemu ze współmałżonków przy sprzedaży ww. lokalu przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, drugi z małżonków...
jest także uprawniony do skorzystania z tej ulgi?, Zdaniem wnioskodawczyni, spełnienie warunku niezbędnego do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków...

I SA/Po 2041/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

w zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej i konieczności złożenia stosownego oświadczenia o zameldowaniu., W odwołaniu z dnia [...] podatnik, reprezentowany...
., W motywach rozstrzygnięcia organ odwoławczy w pełni podzielił ustalenia i wywody organu I instancji w zakresie braku możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi meldunkowej...

I SA/Po 456/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-14

są przepisy z 2008 r., czy z 2009 r.?, 2. W przypadku stosowania przepisów z 2008 r. - czy ulgę meldunkową wynikającą z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991...
mieszkania lub domy zakupione w latach 2007-2008 w razie zbycia budynku mieszkalnego mogą skorzystać z ulgi meldunkowej, jeżeli były zameldowane w zbywanym budynku...

I SA/Po 379/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-14

w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., W złożonym wniosku wnioskodawczyni przedstawiła stan faktyczny...
mogą skorzystać z ulgi meldunkowej w przypadku, gdy tylko jedno z nich spełnia warunek meldunkowy?, Zdaniem wnioskodawczyni, zwolnienie jakie uzyskuje jeden z podatników...

I SA/Po 129/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-25

również uwagę, iż w urzędzie skarbowym uzyskała informację, że nie może skorzystać z ulgi meldunkowej, gdyż nie była zameldowana w lokalu w dacie jego zbycia. O wprowadzeniu...
do skorzystania z ulgi meldunkowej., Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją z dnia (...), utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie Naczelnika., Uzasadniając swoje stanowisko...

I SA/Po 322/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-06

mieszkalnego na podstawie tzw. ulgi meldunkowej., Urząd skarbowy odmówił wnioskodawczyni prawa do skorzystania z tej ulgi, gdyż nie była w lokalu zameldowana i wskazał...
, tzw. ulgi meldunkowej oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych., W uzasadnieniu skargi wnioskodawczyni podała, że jako małżonkowie powinni zgodnie...

I SA/Po 384/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-02

do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków powoduje, że z przedmiotowej ulgi mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie, skoro art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. stanowi...
, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków., Skarżąca wskazała, że z założenia językowej racjonalności prawodawcy należy wyprowadzić regułę...
1   Następne >   +2   4