Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Rennert Sędzia WSA Karol Pawlicki (spr.) Sędzia WSA Dominik Mączyński Protokolant: sekretarz sądowy Agata Pasternak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/10

Decyzją z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w K., po wszczęciu postępowania podatkowego, na podstawie art. 21 § 1 i § 3, art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. - dalej: "O.p.") oraz art. 10 ust 1 pkt 8 a), art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b), art. 30e ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm. - dalej: "u.p.d.o.f."), w brzmieniu obowiązującym w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1316 - dalej: "ustawa zmieniająca") określił J. G. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. z tytułu odpłatnego zbycia przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, lokalu mieszkalnego położonego w W. przy [...] [...], w kwocie [...]zł.

W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że podatnik nie dopełnił obowiązku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, wskazanego w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f., tj. warunku koniecznego do skorzystania ze zwolnienia tzw. "ulga meldunkowa".

Przedstawiając przebieg podstępowania organ wyjaśnił, że w dniu [...] września 2015 r. otrzymał z Trzeciego Urzędu Skarbowego [...] kopię aktu notarialnego z dnia [...] kwietnia 2013 r. Repertorium A nr [...], sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w W. przed notariuszem A. J., dotyczącego opodatkowania w trybie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z treścią w/w aktu notarialnego J. G. dnia [...] kwietnia 2013 r. sprzedał lokal mieszkalny położony w W. przy [...] [...], zapisany w księdze wieczystej nr: [...] wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku M. N. - O. za kwotę [...]zł. Podatnik do aktu notarialnego oświadczył ponadto, że własność przedmiotowego lokalu nabył w drodze dziedziczenia po matce L. G., zmarłej w dniu [...] czerwca 2008 r., co zostało stwierdzone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. [...], Wydział I Cywilny z dnia [...] grudnia 2008 r. Sygn. akt [...] [...]. Nabycie nastąpiło zatem z dniem śmierci spadkodawcy tj. [...] czerwca 2008 r. zgodnie z art. 925, w związku z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm. - dalej: "Kodeks cywilny").

Organ wyjaśnił, że podjął czynności sprawdzające dotyczące opodatkowania zbycia, przez J. G., przed upływem pięciu lat od daty nabycia (nabycie [...] czerwca 2008 r., zbycie [...] kwietnia 2013 r.) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku położonego w W. przy [...] [...]. W bazie danych urzędu nie odnotowano zeznania dotyczącego zbycia nieruchomości. Nie odnotowano również złożenia oświadczenia dotyczącego ulgi meldunkowej w trybie art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008. Ustalono, na podstawie danych rejestracyjnych, że J. G. zamieszkuje pod obecnym adresem od 2014 r., w 2013 r. wskazywał adres zamieszkiwania przy [...] [...] w W., a zeznanie podatkowe dotyczące opodatkowania dochodów za 2013 rok złożył wspólnie z żoną w Trzecim Urzędzie Skarbowym W. - [...].

Strona 1/10