Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2011r. sprawy ze skargi B.J. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę [...]zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Uzasadnienie strona 1/7

ISA/Po 323/11

Uzasadnienie

Zaskarżoną interpretacją z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...], doręczoną w dniu [...] stycznia 2011 r., Dyrektor Izby Skarbowej w P., działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) stwierdził, że stanowisko Pana B. J. przedstawione we wniosku z dnia [...] października 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na podstawie tzw. "ulgi meldunkowej" jest nieprawidłowe.

Opisując przedstawione we wniosku zdarzenie organ interpretacyjny podał, iż w dniu [...] czerwca 2010 r. wnioskodawca wspólnie z żoną sprzedał lokal mieszkalny, stanowiący ich wspólną własność. Spółdzielcze własnościowe prawo do powyższego lokalu mieszkalnego małżonkowie nabyli w dniu [...] listopada 2007 r. W przedmiotowym mieszkaniu żona Wnioskodawcy zameldowana była na pobyt stały od 1983 r. do 2010 r., natomiast Wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały w okresie od dnia [...] kwietnia 1994 r. do dnia [...] lutego 1995 r. W związku z powyższym Pan B. J. nie był zameldowany w niniejszym lokalu przez okres 12 miesięcy, warunek ten spełnia natomiast jego żona, która była tam zameldowana na pobyt stały od 1983 r. do 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy, w opisanym powyżej przypadku Zainteresowanemu przysługuje prawo do złożenia w urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia 2011 r. oświadczenia, że spełnił warunki do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i w związku z tym będzie zwolniony z podatku od sprzedaży powyższego mieszkania?

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to mimo, że warunek zameldowania na pobyt stały 12 miesięcy spełnia tylko jeden z małżonków, to zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko jest zbieżne z poglądami prezentowanymi w orzecznictwie sądowym. Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał się na: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. akt. I SA/Lu 622/08, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2009 r., sygn. akt. I SA/Bd 12/09, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt. I SA/Wr 1785/09 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2009 r., sygn. akt. I SA/Wr 1904/09. Poza tym zdaniem Wnioskodawcy sam fakt, że jego żona spełnia warunek do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej pozwala mu również skorzystać z przedmiotowej ulgi. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że po złożeniu stosownego oświadczenia będzie również zwolniony z zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży przedmiotowego mieszkania.

Strona 1/7