Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Roman Wiatrowski (spr.) Sędziowie WSA Katarzyna Wolna - Kubicka WSA Dominik Mączyński Protokolant st. sekr. sąd. Paulina Budzyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2011 r. sprawy ze skargi D.G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

W dniu [...] listopada 2010 r. D.G. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej.

W złożonym wniosku wnioskodawczyni przedstawiła stan faktyczny wskazując, iż od [...] października 2007 r. przysługuje jej i jej małżonkowi na prawach wspólności ustawowej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Mąż zainteresowanej jest zameldowany w przedmiotowym lokalu od października 2002 r. Tzn. był tam już zameldowany, gdy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej podjął w dniu [...] września 2007 r. uchwałę w sprawie określenia odrębnej własności lokali w nieruchomości. Wnioskodawczyni nigdy nie była zameldowana w przedmiotowym mieszkaniu. Aktualnie małżonkowie mają zamiar sprzedać mieszkanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą skorzystać z ulgi meldunkowej w przypadku, gdy tylko jedno z nich spełnia warunek meldunkowy?

Zdaniem wnioskodawczyni, zwolnienie jakie uzyskuje jeden z podatników będący w związku małżeńskim ma zastosowanie do obojga małżonków. Skoro jeden z małżonków spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej: "u.p.d.o.f.") to drugi małżonek poprzez ust. 22 tego przepisu korzysta z przedmiotowego zwolnienia, bez względu na warunek legitymowania się stosownym okresem zameldowania.

Wnioskodawczyni wskazała na wyroki sądowe w podobnych sprawach: wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Lu 622/08, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2009 r. sygn. akt I SA/BD 12/09, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/GL 215/09, WSA we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 1785/09.

W dniu 18 lutego 2011 r. organ podatkowy wydał w przedmiotowej sprawie indywidualną interpretację prawa podatkowego, w której uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

W ocenie organu, z art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. wynika, iż aby oboje małżonkowie mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., każdy z nich musi spełnić warunki uprawniające do skorzystania z tej ulgi. Oznacza to, iż każdy z małżonków musi być zameldowany na pobyt stały w zbywanym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, a dwunastomiesięczny okres zameldowania na pobyt stały należy liczyć odrębnie dla każdego z małżonków. Tymczasem w niniejszej sprawie warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania został spełniony tylko przez męża wnioskodawczyni.

Organ zaznaczył, iż wskazane przez zainteresowaną wyroki sądów nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Jego zdaniem tezy badanych rozstrzygnięć nie mają bowiem zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Strona 1/5