Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

I SA/Rz 292/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-12

Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016 r. nr RR-XIII.1511.11.2015/01 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi Uniwersytetu...
wystąpił do Zarządu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 czerwca 2015 r. zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu stwierdził, że ww...

III SA/Gl 876/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-08

[...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji zobowiązującej do zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego...
. nr [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wniosku Fundacji 'A' (dalej jako 'Fundacja' lub 'skarżąca') o stwierdzenie nieważności decyzji Śląskiego Centrum...

III SA/Gl 515/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji zobowiązującej do zwrotu części dofinansowania ze środków europejskich oddala skargę...
z [...] r., nr [...]. W tym nieostatecznym rozstrzygnięciu, Organ odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Śląskiego Centrum...

IV SA/Gl 621/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-17

Województwa [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tegoż organu z dnia [...] r. nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] z dnia [...], wydanej...

III SA/Łd 1002/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-27

ze skargi K.Ł. na decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o określeniu kwoty przypadającej do zwrotu...
rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] r., nr [...] orzekającą o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa [...] dnia [...] r...

I GSK 2218/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-30

. akt IV SA/Gl 621/17 w sprawie ze skargi D. Ś. na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
Województwa Śląskiego z dnia [...] maja 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

I SA/Ke 290/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-12

Województwa Ś. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zarząd Województwa Ś. (Zarząd, IZ) decyzją z [...] nr [...] odmówił...
stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu z [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu przez S.W. całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

III SA/Po 1426/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

. poinformowano Gminę M. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji WFOŚiGW w Poznaniu z dnia [...] grudnia 2012 r...
oraz postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, a pierwszeństwo ma tryb postępowania odwoławczego., W związku z powyższym, decyzją z dnia [...] czerwca 2013 r...

II SA/Kr 985/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-22

Prezydenta o wznowieniu z dnia 18 marca 2004 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności tej samej decyzji Prezydenta na wniosek R.F. i M.F....
oraz M.Z. i K.Z. z dnia 25 sierpnia 2004 roku Postępowanie, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji toczy się nadal, obecnie przed organem drugiej instancji, tj. Prezesem...

II SA/Rz 1101/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-12

r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. zasądza od Województwa na rzecz...
) jest uchwała Zarządu Województwa [...] w [...] (Zarząd Województwa/organ) Nr [...] z dnia [...] lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100