Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

IV SAB/Wr 39/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie niewydania decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w O. Nr [...] z dnia...
prawomocnego wyroku. S. G. wnioskiem z dnia [...] r. wystąpił do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia...

IV SAB/Wr 6/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

ze skargi S. G. na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie niewydania decyzji dotyczącej stwierdzenia nieważności orzeczenia postanowił...
z tym powstaje zagadnienie, czy Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we W. byłaby właściwa, w sprawie stwierdzenia nieważności wspomnianego orzeczenia. ...

III SA/Kr 352/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-19

1137/07), stwierdzono, że orzeczenie posiada tego typu wadę, która może być przesłanką stwierdzenia jego nieważności, a którego to orzeczenia sąd nie uchylił, bo skarżący...
na to uchybienie wówczas nie wskazał. Uznał, że od złożenia ponownego wniosku od stwierdzenie nieważności, korzystniejsze będzie złożenie wniosku o uzupełnienie...

IV SAB/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-20

ono przymiot ostateczności., W dniu [...]r. S. G. wystąpił do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (RWKL) we W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia TWKL...
. zm.)., W dniu [...]r. S. G. złożył skargę do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej (CWKL) w W. z prośbą o podjęcie kroków prawnych w celu stwierdzenia nieważności...

II SA/Bd 376/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-01

Lekarskiej w B. z dnia [...] lutego 2010 r. Nr [...])., W odpowiedzi na skargę Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w B. wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej...
Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. zachodzi przyczyna stwierdzenia jej nieważności określona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

IV SO/Wr 130/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

. na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie niewydania decyzji dotyczącej stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia umorzyć postępowanie...
we Wrocławiu na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W., w przedmiocie niewydania decyzji dotyczącej stwierdzenia nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej...

II SA/Wa 414/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

uwzględnienia żądania skarżącego wtedy, gdy zostanie stwierdzone naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub stanowiące przyczynę wznowienia...
do obejścia prawa, nadto zaskarżone orzeczenie nie narusza prawa skutkującego stwierdzeniem jego nieważności ani też nie zawiera podstaw do wznowienia postępowania przed organem...

III SA/Kr 364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

czerwca 1999 r. skierowany do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Regionalnego Sztabu Wojskowego o stwierdzenie nieważności: 1. przeznaczenia do odbycia długotrwałego...
, że skoro toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o skierowaniu skarżącego przez WKU do Rejonowej Komisji Lekarskiej...

II SA/Bd 354/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-10

orzeczenia przepisów nieobowiazujących, wniosła o stwierdzenie nieważności orzeczenia będącego przedmiotem skargi., Jednocześnie organ podtrzymał stanowisko zawarte...
bądź postanowienia lub stwierdzenia nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięta jest ona naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik...

II SA/Bd 329/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-10

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w B., z uwagi na zastosowanie podczas wydawania orzeczenia przepisów nieobowiazujących, wniosła o stwierdzenie nieważności orzeczenia będącego...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia nieważności, ewentualnie niezgodności...
1   Następne >   +2   +5   +10   27