Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 65/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

we [...] na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie...
z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Stan sprawy przedstawia się w sposób następujący., 'C...

V SA/Wa 2295/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

we [...] na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
[...]., Pismem z [...] kwietnia 2017 r. Strona złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności 'decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego' (tak określono pismo z [...] kwietnia 2007 r...

I GZ 406/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-20

z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu postanawia: oddalić...
stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu, w kwocie 200 złotych stosownie do § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

V SA/Wa 2227/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

... października 2019 r. nr ... w przedmiocie stwierdzenia, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi C...
z [...] kwietnia 2006 r., którym uznano złożone w tym przedmiocie odwołanie skarżącego za bezzasadne., [...] lutego 2014 r. skarżący złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

V SA/Wa 1018/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-07

w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji organu odwoławczego. Sąd wskazuje, że w wypadku niezłożenia odwołania od decyzji organu I instancji w zakresie pkt 1 tej decyzji...
w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie...

V SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-16

sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji. W tym przypadku terminy należy liczyć sumując na poszczególnych etapach okresy trwania...
rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji. W tym przypadku terminy należy liczyć sumując na poszczególnych etapach okresy trwania postępowania. W art. 54 § 1 o.p....

V SA/Wa 2184/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności., Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu i skarga podlega oddaleniu...
serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta, naruszyła art. 25 ust. 1 p.z.p. Zgodnie zaś z § 11 ust. 7 umowy o dofinansowanie w przypadku stwierdzenia naruszeń...

V SA/Wa 1708/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

postępowania lub stwierdzenia nieważności., Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu i skarga podlega oddaleniu jako niezasadna...
PLN, przekazanych na podstawie umowy o dofinansowanie, w związku ze stwierdzeniem w Projekcie nieprawidłowości oraz rozwiązaniem umowy o dofinansowanie., Nie zgadzając...

V SA/Wa 533/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

lub stwierdzenia nieważności., Mając powyższe na uwadze, Sąd oddalił skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a. ...
sprawie, tj. stwierdzenia, że skarżący nie osiągnął zaplanowanych w Umowie o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu, czym naruszył art. 207 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw...

V SA/Wa 1630/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

oraz stwierdzenia nieważności decyzji w tym przypadku terminy należy liczyć sumując na poszczególnych etapach okresy trwania postępowania ', (organ odwoławczy stwierdza...
zrealizowanej części projektu. Efektem powyższego było stwierdzenie wydatków niekwalifikowalnych podlegających zwrotowi w wysokości [...] zł wraz z odsetkami w wysokości...
1   Następne >   3