Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SA/Kr 1174/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-12

świadczeniu usług telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2. art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy...
ich niezastosowanie i w rezultacie uznanie, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej...

II SA/Kr 1175/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-12

warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym Uchwałą, powodujących ograniczenie możliwości rozwoju sieci telekomunikacyjnych, przy braku...
prawa zasadę 'kto pierwszy ten lepszy'). W praktyce zatem stacje bazowe telefonii komórkowej można umieścić jedynie na dachach dwóch budynków, ale tylko pod warunkiem...

VII SAB/Wa 54/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

stacji bazowej Telefonii Komórkowej '[...]' zlokalizowanej w [...] przy ulicy [...] - w terminie 30 dni, od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku i zwrotu akt...
dla stacji bazowej telefonii komórkowej '[...]' zlokalizowanej przy ul. [...] w [...]., Prezydent [...] decyzją z dnia [...] kwietnia 2003 r., nr [...], działając na podstawie art...

II SAB/Wr 28/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-29

stacji bazowej oddala skargę. Pismem z dnia [...] r. A sp. z o.o. w W. zgłosiła wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenia pozwolenia...
na przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej A sp. z o.o. na dachu budynku Szpitala im. A. F. przy ul. W. [...] we W. (obręb B., AM 16, dz. [...])., Wydział Architektury...

VII SAB/Wa 62/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-27

stacji bazowej telefonii komórkowej. 'P.- Spółka Akcyjna z siedzibą w W., w dniu 4 czerwca 2004 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność...
Prezydenta Miasta [...]., W dniu 12 czerwca 2003 r. Spółka złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej w W. przy ul...

II SA/Wr 713/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-07

zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Ś. z dnia [...] ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej...
stacji bazowej telefonii cyfrowej. Pomimo upływu dwóch miesięcy organ nie podjął żadnych działań mających na celu wykonanie wyroku ani też nie udzielił odpowiedzi na powyższe...

II SA/Gd 577/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-09-03

: odrzucić skargę Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej...

II SAB/Sz 59/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-29

Administracyjnego w Szczecinie na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji...
bazowej telefonii komórkowej., Zarządzeniem z dnia 8 lipca 2019 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 złotych...

II SAB/Gd 11/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-15

inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na działkach nr [...] i [...] przy ul. S. w S., Jak wynika z akt administracyjnych...

IV SO/Po 13/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-22

pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej podjął działania mające na celu nadanie temu podaniu dalszego biegu tj. wezwał stronę do uzupełnienia podania...
1   Następne >   3