Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

V SA/Wa 1203/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-26

użyta zostanie stosunkowo niewielka, zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy, liczba stacji bazowych, natomiast zdecydowanie stacje bazowe stanowią kluczowe wyposażenie sieci...
. Wnioskodawca wskazuje, że zaproponowany rozmiar sieci, w tym nasycenie stacjami bazowymi i urządzeniami klienckimi, są niezbędne do osiągnięcia celów na etapie...

II GSK 1002/11 - Wyrok NSA z 2011-06-15

+ i LTE. Wskaźniki produktu zawierają 96 stacji bazowych. Jak wskazał ekspert potrzeba aż 96 stacji bazowych jest nieuzasadniona., Odnosząc się do trzeciego kryterium...
stacji bazowych zmienia konstrukcję projektu pod względem jego dominującego elementu, jakim ma być sieć, a nie Centrum Badawczo-Rozwojowe, które powinno być celem...

II GSK 593/11 - Wyrok NSA z 2011-04-19

(komponent CBR). Wskazano ponadto, iż liczba 140 kompletnie wyposażonych stacji bazowych znacznie przekracza minimalną liczbę stacji konieczną do realizacji prac badawczo...
oprogramowania stacji bazowych, itp., Oddalając skargę na powyższą informację WSA w W. w pełni podzielił ocenę sformułowaną przez organ, iż planowane przez skarżącą...

II GSK 1166/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

oraz planowane inwestycje powinny się skupiać na tych zadaniach. IP wskazała ponadto, iż stworzenie sieci składającej się ze 149 kompletnych stacji bazowych i węzłów...
dotyczące architektury sieci nie mogą być uznane za taką metodę) ani w oparciu, o jakie kryteria wyznaczona została tak znacząca liczba stacji bazowych. Zakwestionowanie...

V SA/Wa 452/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-24

omówione w punkcie 1. Prawie 95% kosztów wydatków kwalifikowanych przewidziano w projekcie na 96 kompletnych stacji bazowych z wyposażeniem elektronicznym centrum Core...
zostały uznane wydatki na tworzenie sieci transmisji danych, w szczególności na utworzenie 96 stacji bazowych, wobec uznania, że ilość stacji wykracza znacznie poza ilość...

V SA/Wa 451/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-24

, iż stworzenie sieci składającej się ze ... kompletnych stacji bazowych i węzłów transmisyjnych wraz z infrastrukturą światłowodową stanowi ...% kosztów kwalifikowanych...
Piszczek, Protokolant - st. sekr. sąd. Agnieszka Groszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2011 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na informację...

V SA/Wa 1872/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

- Mirosława Pindelska (spr.), Protokolant st. sekr. sąd. - Agnieszka Małyszko, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2014 r. sprawy ze skargi G. H. Sp...
, a jedynie stwierdzono, że proponowana usługa daję poprawę parametrów o określone wartości (bez podania wartości bazowych odnośnika). Zdaniem PARP, powołanych danych...

V SA/Wa 538/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-07

Mydłowska, Protokolant st. specjalista - Małgorzata Broniarek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2014 r. sprawy ze skargi [...] na informację Ministra Gospodarki...
produktu i rezultatu oraz nie zweryfikowała przedkładanej dokumentacji w aspekcie jej poprawności (wartości bazowe, poprawność harmonogramu, źródła informacji...

V SA/Wa 1650/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

Stopczyński (spr.), Protokolant st. sekr. sąd. - Agnieszka Małyszko, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2014 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. w W. na informację...
nie wskazano metodologii wyliczenia wartości bazowej oraz wielkości docelowej wskaźnika pomimo, iż powyższe wymagane jest zapisami Instrukcji wypełniania przedmiotowego...

V SA/Wa 296/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-28

- Dorota Mydłowska (spr.), Protokolant st. specjalista - Małgorzata Broniarek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2014 r. sprawy ze skargi W. Sp. z o.o....
o dofinansowanie podana jest wartość bazowa oraz dokumenty źródłowe, na podstawie których wnioskodawca określił jej wartość oraz wyczerpująca metodologia wyliczenia wartości bazowej...
1   Następne >   2