Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 600/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

nie dysponuje środkami umożliwiającymi dochodzenie kwoty orzeczonej w decyzji, a podjęcie przez organy egzekucji spowodowałoby prawdopodobnie sprzedaż nieruchomości wchodzących...

II SA/Wa 695/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

latach porozumień, uzgodnień i decyzji było pozytywnych i aprobujących, tj. wyrażało zgodę przez tutejszy Urząd na sprzedaż nieruchomości położonej w pasie technicznym...
. wyrażało zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w pasie technicznym a ile było negatywnych, zaś w pkt. 2 decyzji podał, że w zakresie dotyczącym ilości wydanych...

VII SA/Wa 1319/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

UŻŚ') o zmianę armatora w dokumencie rejestracyjnym statku '[...]', poprzez wpisanie, jako armatora ww. statku, E. sp. z o.o. Do wniosku Spółka dołączyła umowę sprzedaży...
w G., któremu przysługuje zastaw skarbowy na ruchomości, jednocześnie zakwestionował umowę sprzedaży między P.S.A., a H.S.A. z dnia 1 października 2014 r. Prokuratura...

V SA/Wa 2640/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-30

, może spowodować konieczność sprzedaży - jedynego składnika majątkowego - nieruchomości rolnej Skarżącego., Podkreślenia wymaga natomiast to, że nałożony na stronę obowiązek...
wniosek brakiem środków finansowych do dokonania zwrotu spornej kwoty. Jak podano, jedynym majątkiem Skarżącego jest nieruchomość rolna położona w miejscowości S...

V SA/Wa 569/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

zabezpieczenie wypłaconej zaliczki. W uzasadnieniu spółka wyjaśniła, że po zwolnieniu hipoteki zostanie rozpoczęty proces sprzedaży działek składających się na tę nieruchomość...
i z tej sprzedaży środki posłużą na spłatę wnioskowanych rat dotacji podlegającej zwrotowi., Pismem z [...] lipca 2017r. organ I instancji wezwała stronę do uzupełnienia...

V SA/Wa 2640/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-15

domowe prowadzi z żoną, posiada dom o pow. 100 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 2,32 ha, natomiast nie posiada zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. W rubryce...
., W tym zakresie wskazać w szczególności należy, iż skarżący nie wskazał wysokości miesięcznego dochodu z tytułu gospodarstwa rolnego. Skoro bowiem oświadcza, iż posiada nieruchomości...

V SA/Wa 723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-23

Pierwszej Sprzedaży Ryb w K., posiadanie samoistne całej nieruchomości pozostało przy Skarżącym, ponadto najemcy tych pomieszczeń są podmiotami umiejscowionymi w strukturze...
dotyczył wybudowania oraz wyposażenia Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w [...] (dalej: 'LCPSR'), natomiast cel jaki miał być osiągnięty w wyniku realizacji...

IV SA/Wa 2153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

jest sprzedaż energii elektrycznej, co z kolei zależne jest od zawarcia umowy przyłączeniowej i uzyskania warunków przyłączenia, a także wygrania aukcji, o której mowa w ustawie...
nieruchomości) osób prywatnych, w tym Skarżącej. Powołany przez Skarżącą wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lutego 2012 r. w sprawie II OSK 2160/10 dotyczy...