Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Lu 182/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

za granicą na poczet ceny sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę I. B. wniosła w dniu 11 stycznia 2005r. skargę na pismo Agencji Mienia Wojskowego z dnia...
[..]. odmawiające zaliczenia wartości mienia pozostawionego za granicą na poczet ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz na pismo...

III SA/Lu 59/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-12

. Filia w L. z dnia [...] listopada 2001r. odmawiające zaliczenia wartości mienia pozostawionego za granicą na poczet ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie...
nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania skarżonych pism, na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej oraz ceny sprzedaży...

II SA/Lu 633/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-06

sprzedaży nieruchomości. p o s t a n a w i a odrzucić skargę W piśmie z dnia 28 września 2004 r. I. B. zakwestionowała decyzję Nr [..] Agencji Mienia Wojskowego Oddział...
Terenowy z dnia [..] odmawiającą zaliczenia jako zapłaty za wylicytowaną nieruchomość wartości mienia pozostawionego za granicą (mienia zabużańskiego) oraz decyzję...

II SA/Wa 37/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

przygotowania nieruchomości do sprzedaży, przypadających na ten lokal do czasu ewentualnego wznowienia sprzedaży lokali, bądź rezygnacji z wykupu lokalu i zwrotu...
zryczałtowanych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, przypadających na ten lokal. W przypadku rezygnacji z wykupu lokalu, organ zwrócił się o pisemne wskazanie numeru...

II SA/Bd 340/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-26

nieruchomości proporcjonalnie do faktycznej powierzchni zajmowanej kwatery., W odwołaniu od tej decyzji Zdzisław D. podniósł zarzut błędnego ustalenia faktycznej powierzchni kwatery...
., Organ podniósł także, że nieporozumieniem jest również twierdzenie skarżącego, iż uporczywym uchylaniem się od wykonania w/w wyroku było dokonanie sprzedaży kwatery...

II SAB/Kr 92/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-23

warunków sprzedaży oraz wszystkich sporządzanych operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych i lokalowych przy ulicy [...] w K., które znajdowały...
. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o udzielenie informacji - znajdujących się w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej -dotyczących warunków sprzedaży...

II SA/Gd 490/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-09-15

kwaterę pan E. P. powinien przekazać do dyspozycji Jednostki Wojskowej [...], w zarządzie której znajduje się nieruchomość [...]., Podstawą prawną działań podjętych...
, że nie podlegają sprzedaży kwatery lub lokale mieszkalne:, znajdujące się w budynkach położonych na wojskowych terenach zamkniętych,, 2) przeznaczone, na podstawie decyzji...