Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Wa 236/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-25

. [...] maja 2008 r., córkę A. P. i N. P., w roku szkolnym 2014/2015 i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu - powołując się na opisany powyżej stan...
rodziców stanowi przeszkodę do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez ich córkę. Z kolei nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadniono to ochroną...

II SA/Wa 2318/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-30

. 15 k.p.a. poprzez akceptację przez Organ II instancji nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności co przejawia się w zablokowaniu kont W. T. w aplikacji Librus...
wskazana w tym przepisie uprawniająca Organ administracji do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,, - przepisu prawa materialnego t.j. art. 68 ust 2 Prawa...

IV SA/Wr 45/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-05

ustawy, organ I instancji cofnął uprawnienia szkoły publicznej uzupełniającemu liceum, prowadzonemu przez stronę skarżącą. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wskazał, że przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji powinien rozważyć czy spełnione zostały przesłanki ustawowe...

IV SA/Wr 46/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-05

.' Sp. z o.o. w Ł., dalej strona skarżąca, uprawnienia szkoły publicznej i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ I instancji podał...
zweryfikowane i uzupełnione., Odnosząc się do nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wskazał, że przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji powinien...

III SA/Kr 952/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-23

[...] 2009r. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności uzasadniając to tym, że jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego., Odwołanie...

I SA/Wa 298/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-27

postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Analiza...

IV SA/Wr 446/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-23

Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu uprawnienia szkoły publicznej, nadając jej jednocześnie rygor natychmiastowej wykonalności., Od tej decyzji skarżąca wniosła odwołanie., D...

IV SA/Wr 445/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-12

. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., D. Kurator Oświaty decyzją z dnia [...], nr [...] uchylił w całości powyższą decyzję i przekazał do ponownego...