Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1529/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z 8 [...] 2011 r. Skarżący zarzucił, że decyzje podjęte...
przez Burmistrza traktuje jako bezprawne, a decyzję nr [...] z dnia 31 [...] 2008 r, którą określono rentę planistyczną, uznaje za niezasadną, dlatego też odmawia jej zapłaty...

II FSK 224/12 - Wyrok NSA z 2014-01-10

/renta planistyczna). W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawca wraz z drugim nabywcą zbyli przedmiotową nieruchomość na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
, w związku z czym wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty renty planistycznej. Wobec powyższego wnioskodawca zapytał, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku...

IV SA/Po 263/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-09

tylko w sytuacji, gdy przy tworzeniu planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36...
nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, mającego wpływ na wartość działek (str.5), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana...

V SA/Wa 1315/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-01

w postaci renty planistycznej w kwocie 22652,00 zł - należność główna oraz odsetki., W oparciu o przedmiotowy tytuł organ egzekucyjny podjął egzekucję z prawa majątkowego...
złożonych zarzutów. Wówczas wierzyciel wskazywał, iż należności z tytułu renty planistycznej będąc dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są środkami...

II SA/Po 68/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-29

procentową opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. (tzw. renty planistycznej) na 20% wzrostu wartości nieruchomości., Przed wejściem w życie zmiany planu...
wyniósł 67 847 zł, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 20% doprowadziło do ustalenia opłaty w wysokości 13 569,40 zł., Oceniając sporządzony...

II SA/Kr 1080/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

. oraz decyzja Kolegium z dnia 28 kwietnia 2008 r., orzekające o ustaleniu w stosunku do W. F. renty planistycznej, wydane zostały z rażącym naruszenie prawa., Nadto wnioskodawca...
. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Okoliczność ta - w ocenie Sądu - spowodowała, iż zaskarżona decyzja była dotknięta wadą, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a....

II SA/Kr 1079/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

. oraz decyzja Kolegium z dnia 28 kwietnia 2008 r., orzekające o ustaleniu w stosunku do W. F. renty planistycznej, wydane zostały z rażącym naruszenie prawa., Nadto wnioskodawca...
. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Okoliczność ta - w ocenie Sądu - spowodowała, iż zaskarżona decyzja była dotknięta wadą, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a....

II SA/Wr 225/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

również organem I instancji) z dnia 5 marca 2013 r., nr [...], o ustaleniu jednorazowej opłaty, tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości gruntowej...
w zakresie ustalenia terminu uiszczenia renty planistycznej i naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie, oraz utrzymująca w mocy pozostałą...

II SA/Kr 1081/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

. z dnia 14 grudnia 2007 r. oraz decyzja Kolegium z dnia 28 kwietnia 2008 r., orzekające o ustaleniu w stosunku do G.F. renty planistycznej, wydane zostały z rażącym...
Kolegium z dnia 28 kwietnia 2008 r. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Okoliczność ta - w ocenie Sądu - spowodowała, iż zaskarżona decyzja była dotknięta wadą...

II SA/Gl 1718/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-06

1 P - tereny przemysłu, składów i magazynów (fragment objęty 30% stawką renty planistycznej);, - G 8ZN - tereny zieleni nieurządzonej (fragment nieobjęty stawką...
procentowa renty planistycznej)., Organ pierwszej instancji wskazał, że dokonana przez powołanego rzeczoznawcę majątkowego w dniu 6 listopada 2012 r. wycena nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   14