Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 947/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

. Z porównania obu wartości wynika, że różnica wynosi 41.400 zł. W planie określono 30% stawkę stanowiącą podstawę do określenia renty planistycznej. Stąd, aby ustalić...
wysokość przedmiotowej renty planistycznej należało obliczyć 30% z 41.400 zł co daje 12.420 zł. Przedmiotowa nieruchomość była współwłasnością skarżących E. B., M. K. i A. K...

VII SA/Wa 813/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

Postępowanie w przedmiocie ustalenia renty planistycznej zostało wszczęte w dniu 29 czerwca 2016 r. (przed upływem 5 letniego terminu, liczonego od dnia wejścia w życie planu z 15...
stwierdził, że operat szacunkowy nie może stanowić podstawy do określenia renty planistycznej. Zatem ponownie rozpoznając sprawę organ I instancji sporządzi nowy operat...

II SA/Wr 309/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-14

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzn. renty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia...
. małżonkom P. jednorazową opłatę, tzw. rentą planistyczną, w kwocie po 52.467,90 zł każdemu ze współmałżonków z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości gruntowej...

II SA/Wr 336/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-26

[...] stycznia 2020 r. Z-ca Burmistrza S. ustalił jednorazową opłatę, tzw. rentą planistyczną, w kwocie 81.211, 20 zł. z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości gruntowej...
poprzez przeprowadzenie dowodu z wyceny w postaci operatu szacunkowego. Przy ustaleniu wartości nieruchomości dla celów renty planistycznej nie uwzględnia się zatem...

II OSK 2640/18 - Wyrok NSA z 2021-10-12

do ich realizacji., 7) Odnosząc się do zarzutu nieokreślenia renty planistycznej dla terenu A123, gdyż ustalono ja na poziomie 0%, Sąd wskazał, że prawidłowa wykładnia normy art. 36 ust...
. 4 u.p.z.p. prowadzi do wniosku, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0% i <= 30%, przy czym można dopuścić brak orzekania w przedmiocie takiej...

II SA/Kr 938/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-22

., Dla ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne jest wystąpienie...
procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej, 3) zbycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela...

II SA/Bk 560/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-19

się następująco:, Decyzją z dnia [...] kwietnia 2021 r., znak [...] Burmistrz Choroszczy ustalił Z. D. jednorazową opłatę tzw. 'rentą planistyczną' w wysokości 118 967,50 zł...
ją w całości. W uzasadnieniu odwołania zarzucił w pierwszej kolejności, że renta planistyczna jest nieopodatkowaną należnością budżetową o charakterze publiczno - prawnym...

I SA/Wa 543/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

publicznej zobowiązany jest w drodze decyzji administracyjnej do ustalenia opłaty, określanej potocznie mianem 'renty planistycznej', gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki...
środkiem dowodowym w postępowaniu o ustalenie renty planistycznej. W myśl art. 37 ust. 1 p.z.p, w odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości oraz zasad...

II SA/Bd 290/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy., W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd wskazał, że należność z tytułu jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości (renty planistycznej...
o uzgodnioną sumę odszkodowania, tj. [...] zł. Odnotowane księgowanie wpłaty wraz z zaliczeniem nieopłaconej części renty planistycznej tytułem odszkodowania za drogi...

II SA/Ol 354/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-09

w art. 36 ust. 3, tzw. renta planistyczna., Wskazali, że w sprawie będącej przedmiotem skargi nie ulega wątpliwości istnienie interesu prawnego lub uprawnienia po stronie...
być naliczana tzw. renta planistyczna. Do naruszeń prawa należy ustalenie 0% stawki renty planistycznej w połączeniu ze zróżnicowaniem stawek na obszarze planu (par. 20 ust. 2...
1   Następne >   +2   +5   7