Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 185/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-31

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne jest zatem łączne...
wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Po 174/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-05

sporządzenia w dniu [...] kwietnia 2020 r. operatu szacunkowego, ustalono, że wysokość renty planistycznej wynosi [...] zł, gdyż stanowi ona 30% kwoty, o jaką wzrosła wartość...
w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wartości ustala się na dzień sprzedaży., Metodyka obliczania wartości renty planistycznej...

II SA/Kr 144/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-06

przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 10 795,12 zł., W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że w dniu 13 września 2016 r. Pan F. M. umową zawartą w formie...
jego wykonania pod kątem możliwości uznania go za dowód w prowadzonym postępowaniu na okoliczność wystąpienia trzeciej przesłanki niezbędnej do ustalenia renty planistycznej, tj...

II SA/Łd 290/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-15

nastąpił wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości, co stanowiło podstawę do ustalenia opłaty, tzw. renty planistycznej w wysokości 74.430,00 zł., Od powyższej decyzji...
rynkowa według przeznaczenia aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi 691.100,00 zł. Jednorazowa opłata (tzw. renta planistyczna) wynosi 30...

II SA/Łd 291/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-15

zagospodarowania przestrzennego nastąpił wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości, co stanowiło podstawę do ustalenia opłaty, tzw. renty planistycznej w wysokości 37.170,00 zł...
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi 345.100,00 zł Jednorazowa opłata (tzw. renta planistyczna) wynosi 30% różnicy wartości, czyli 37.170,00 zł [(345.100,00 zł...

II SA/Lu 107/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-12

procentowych, na podstawie których ustala się opłatę (zwaną również rentą) planistyczną, jest, w myśl art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p., jednym z obligatoryjnych elementów planu. Z §...
, w którym ustalenie istnienia przesłanek do obciążenia właściciela nieruchomości tzw. rentą planistyczną nie następuje na etapie stanowienia prawa, lecz jego stosowania...

II SA/Kr 786/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-20

przestrzennego, tzw. 'renta planistyczna', dla I. T. oraz B. T., zbywców prawa własności nieruchomości położonej w obrębie B. w gminie Z. , oznaczonej jako działka...
%., Kolegium oceniło, że zrealizowane zostały przesłanki niezbędne dla ustalenia renty planistycznej, tj. określenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości...

II SA/Łd 582/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-28

roku sprawy ze skargi S. G. i M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie renty planistycznej uchyla zaskarżoną...
stał się szerszy, co uprawnia organ do wydania decyzji ustalającej rentę planistyczną. W przedmiotowej sprawie bezspornym pozostaje także, że 14 listopada 2019 r...

II SA/Kr 1220/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-04

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej)., Przyczyną zwrotu wniosku było nieuiszczenie przez wnioskodawczynię opłaty skarbowej...
, wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia ulgi w zapłacie tzw. renty planistycznej podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł i opłata ta winna być uiszczona - zgodnie z art...

II SA/Kr 570/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-22

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tzw. renty planistycznej pobieranej przy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z art...
. W tym miejscu należy zauważyć, że przesłanki niezbędne dla ustalenia renty planistycznej, tj. określenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   8