Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 16/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-12-23

przy udziale sprawy ze skargi A W Spółki Akcyjnej w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1. uchyla...
wskazał, iż co prawda przedmiotowa opłata na rzecz gminy (renta planistyczna) ma cechy podatku, o których mówi przepis art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja...

II SA/Łd 388/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-06

renty planistycznej określono na 30 % dla terenów pod zabudowę handlowo-usługową i terenów pod parkingi i komunikację oraz 0 % dla terenów przeznaczonych na skarpy...
zaś 27.958.800 zł, co daje różnicę 23.339.520 zł. Jednocześnie organ I instancji stwierdził, iż przy ustalaniu wysokości renty planistycznej należało uwzględnić łączną...

IV SA 3527/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-24

. W odniesieniu do zarzutów skargi stwierdziło, że przepis art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie uzależnia wymiaru renty planistycznej od wielkości nieruchomości...
przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, w oparciu o który ustalono wysokość tzw. renty planistycznej. Organom obu instancji ubiegło bowiem uwadze, jak trafnie...

IV SA 4746/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-23

wartości ustala się w oparciu o sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego. Obowiązek uiszczenia opłaty jednorazowej, zwaną 'rentą planistyczną...
ich zalesienia, wyjaśniono, że przepis o naliczeniu renty planistycznej nie daje podstaw do badania zaszłości historycznych. Natomiast nakłada obowiązek naliczenia opłaty...

OSK 766/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej określono na 30% dla terenów pod zabudowę handlowo-usługową i terenów pod parkingi i komunikację oraz 0% dla terenów...
ustalenia renty planistycznej., Według Kolegium, nie potwierdziły się też zarzuty naruszenia przez organ I instancji norm regulujących postępowanie administracyjne...

SA/Sz 2313/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

opłaty (renty planistycznej). Zdaniem Wojewody, obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowej ma moc bezwzględnie obowiązującą...
określenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty (renty planistycznej) wyjaśniając, że nastąpiło to w wyniku oczywistej omyłki powstałej najprawdopodobniej...

II SA/Łd 398/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-06

została przeznaczona na cele usługowe. Wzrost wartości tej nieruchomości wskutek zmiany planu potwierdza opinia rzeczoznawcy majątkowego. O ustaleniu renty planistycznej...
, na wstępie zaznaczył, że sprawa renty planistycznej dla spółki A. była już przedmiotem analizy w postępowaniu odwoławczym (decyzje: K.O. [...] z dnia [...] , [...] z dnia...

IV SA/Wa 69/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-21

nastąpiła choć o to nie wnosiła i nie jest usprawiedliwione społecznie obciążanie rentą planistyczną za wzrost wartości nieruchomości, którego nie chciała...
, do którego nie dążyła i z którego nie zamierza skorzystać. W ocenie skarżącej renta planistyczna nie jest w istocie opłatą związaną z uzyskaną korzyścią lecz rodzajem podatku. Skarżąca...

II SA/Lu 757/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , która to zmiana spowodowała wzrost wartości przedmiotowych nieruchomości., Opłata (renta planistyczna) została...
.) od instytucji rent planistycznej uregulowanej ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym., Skargę do sądu administracyjnego wnieśli M. i J. małżonkowie M. nie precyzując jej żądania...

II SA/Wr 183/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-02-20

, iż ustalenie renty planistycznej w tym konkretnym przypadku powinno być zaniechane lub jej wysokość ustalona na symboliczną złotówkę., Decyzją z dnia...
Administracyjnego z dnia 30 października 2000r. sygn. akt OPK 16/00 /ONSA 2001/2/64 przyjęto, że analizując instytucję tzw. renty planistycznej w postaci jednorazowej...
1   Następne >   +2   +5   8