Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 466/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-21

z tytułu sprzedaży nieruchomości o tzw. rentę planistyczną., Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawczyni w dniu [...] sierpnia 2007 r. kupiła...
, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu [...] lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz...

I SA/Po 467/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-26

renty planistycznej., W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytanie, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem nieruchomości wnioskodawca...
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?, Zdaniem wnioskodawcy, przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem...

II SA/Kr 1016/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem...
terenów oznaczonych, jako ZP/US i US, dla których tę opłatę ustalono w wysokości 10%., Za niedopuszczalne uznał Sąd ustalenie stawki renty planistycznej w wysokości 0...

IV SA/Wa 631/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-20

. U. Nr 80, poz. 717 ze zm., dalej w skrócie: u.p.z.p.), podnosząc, iż w świetle tych przepisów, obowiązek uiszczenia renty planistycznej powstaje, w razie łącznego...
planu (bądź jego zmianą). Jeśli ww. przesłanki będą spełnione łącznie, gmina wszczyna postępowanie mające na celu, ustalenie i pobranie renty planistycznej...

II SA/Wr 217/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-28

, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny...
się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4...

II SA/Wr 635/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2010 r. II OSK...
których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

II SA/Wr 658/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-03

. Uzasadniając swe rozstrzygnięcie, Kolegium wskazało, że Wójt Gminy Ś. ponownie rozpatrując sprawę ustalił S.P. opłatę jednorazową /rentę planistyczną z tytułu wzrostu wartości...
/rentę planistyczną/ określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości z tym, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 %. Druga przesłanka do ustalenia...

II SA/Wr 566/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-15

jest do ustalenia wysokości stawki procentowej, na podstawie której będzie pobierana opłata z tytułu renty planistycznej., Na podstawie przedstawionych wywodów organ nadzoru stwierdził...
wynikających z ewidencji gruntów nie stanowi podstawy do naliczenia opłaty z tytułu renty planistycznej, gdyż nie doszło do wzrostu wartości nieruchomości. Taki wzrost...

II OSK 2373/10 - Wyrok NSA z 2011-03-09

ze zm. powoływana w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia jako 'u.plan.zag.prz.')., Obowiązek ustalenia renty planistycznej istnieje tylko wtedy, gdy uchwalenie planu...
stawki renty planistycznej i jest on niezależny od przewidywań lub nawet spekulacji co do ewentualnego wzrostu lub spadku wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu...

II SA/Łd 148/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-27

roku przy udziale - sprawy ze skargi A Spółki z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej...
zagospodarowania przestrzennego., Wskazaną decyzją Wójt Gminy K. ustalił jednorazową opłatę, tzw. 'rentę planistyczną,' w wysokości 15.345,40 zł, w związku ze sprzedażą...
1   Następne >   +2   +5   +10   21