Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 689/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

renty planistycznej. Zatem w wyniku uchwalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpił wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości...
i stanowił on podstawę do ustalenia opłaty, tzw. renty planistycznej., W odwołaniu od decyzji organu I instancji G. B. poinformował, że właścicielem działki nr 161/7...

IV SA/Po 1066/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, który ma wpływ...
procentowej, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rentę planistyczną). Zgodnie z art...

III SA/Po 18/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-05

terminu płatności renty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2016 roku, nr [...], 2. zasądza...
w całości jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie odroczenia Spółce X w P., zwanej dalej skarżącą, terminu płatności renty planistycznej z tytułu...

II SA/Wr 507/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej...
. zm.) oraz art. 104 i art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej (tzw. renty planistycznej) w wysokości 6.710,00...

IV SA/Wa 2238/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

Nr [...] Burmistrza [...] ustalił dla LM tzw. 'rentę planistyczną' w kwocie 179 197 zł. Obowiązek ten został nałożony na LM w związku ze zbyciem przez niego w dniu [...] marca...
wskazał, że w obrocie prawnym znajduje się ostateczna decyzja o ustaleniu tzw. 'renty planistycznej', obowiązek wynikający z tej decyzji nie wygasa z chwilą śmierci...

II SA/Wr 504/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej...
.) oraz art. 104 i art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej (tzw. renty planistycznej) w wysokości 7.140,00 zł...

II SA/Wr 505/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej...
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej (tzw. renty planistycznej) w wysokości 3.410,00 zł (słownie...

II SA/Kr 321/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-23

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymagane do nałożenia renty planistycznej, ponieważ nastąpił wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego...
planu zagospodarowania przestrzennego, doszło do zbycia nieruchomości w terminie 5 lat od daty wejścia w życie miejscowego planu, a stawka renty planistycznej została...

II SA/Wr 384/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-24

i poglądy orzecznictwa oraz podało, że przedmiotem wyceny w postępowaniu dotyczącym ustalenia renty planistycznej jest nieruchomość podlegająca zbyciu - będąca przedmiotem...
transakcji (umowy sprzedaży), która to transakcja stała się podstawą naliczenia renty planistycznej. Określając zatem wzrost wartości nieruchomości należy wyceniać...

II SA/Wr 506/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej...
. zm.) oraz art. 104 i art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej (tzw. renty planistycznej w wysokości 3.850,00...
1   Następne >   +2   +5   +10   15