Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

I OSK 308/16 - Wyrok NSA z 2017-01-24

wyroku wraz z aktami sprawy; w pkt 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w pkt 3. zasądził od Szefa Służby Cywilnej na rzecz...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a w pkt 3. orzekł o zwrocie kosztów postępowania., W uzasadnieniu Sąd I instancji wyjaśnił, że w przypadku skargi...

II SAB/Wa 299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Szefa Służby Cywilnej na rzecz skarżącej B.B. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów...
.) bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można powiedzieć, że naruszono prawo...

VII SA/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-28

, Wydziału Finansów i Budżetu [...] Urzędu Wojewódzkiego w K.,, dalej MUW, Pani E. M., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, obowiązującego przy naborze na wyższe stanowiska...
Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu [...] Urzędu Wojewódzkiego Pani E. M. została wydana z rażącym naruszeniem prawa obowiązującego przy naborze na wyższe stanowiska...

IV SA/Wa 703/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-14

przeprowadzenia konkursu na stanowisko generalnego dyrektora L. Urzędu Wojewódzkiego, zarzucając mu rażące naruszenie prawa. Powyższe zarzuty S. W. podtrzymał w kolejnych...
przedmiotem skargi, należało przed wniesieniem skargi zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa ( art. 52 § 3)., Skargę do sądu w powyższym...

IV SA/Wa 708/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-28

odwoławczych w sprawie będącej przedmiotem skargi, należało przed wniesieniem skargi zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, stosownie...
, wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie...

VII SAB/Wa 157/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

nieprawidłowości w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej oraz usunięcia naruszenia prawa oddala skargę Pismem z 7 czerwca 2020 r. T. G...
im. [...] (dalej: KSAP) usunięcia naruszenia prawa w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w 2009 r., W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że w zainicjowanych...

I OSK 1224/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz U nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skarżący wezwał Szefa Służby Cywilnej do usunięcia naruszenia prawa pismem z 19 czerwca...
, zarzucając mu:, 1. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię, tj. art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz...

IV SA/Wa 2444/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-20

Prezesa Rady Ministrów o rażącym naruszeniu obowiązków Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Postanowieniem z dnia 5 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
od dnia jej wniesienia., Stosownie natomiast do przepisu art. 55 § 3 ustawy P.p.s.a. o rażących przypadkach naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, skład...

OSK 749/04 - Wyrok NSA z 2004-10-12

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nastąpiło z rażącym naruszeniem tych przepisów., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga...
z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego...

I OZ 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

odniósł się między innymi do kwestii mylnego określenia organu, którego działanie było zaskarżone. Jego zdaniem błąd w tym zakresie jest rażącym naruszeniem przepisów...
pisarskiej, co uzasadniało sprostowanie orzeczenia w trybie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...
1   Następne >   2