Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 505/10 - Wyrok NSA z 2011-05-11

zasad prawa procesowego w demokratycznym państwie prawa. Naruszenie powyższego zakazu Sąd ocenił jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a....
we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, zarówno co do naruszenia przepisów prawa materialnego - w szczególności art. 14 ust.2 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym...

I OSK 726/08 - Wyrok NSA z 2009-04-29

Kodeksu, nie można uznać za istotne naruszenie prawa, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Materialną podstawę wydania zaskarżonej decyzji stanowiły odpowiednie...
1 i 2 wskazanej ustawy, skarga kasacyjna może być oparta na następujących podstawach: naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe...

II GSK 1612/14 - Wyrok NSA z 2015-06-17

naruszenie prawa wyczerpuje znamiona przewinienia polegającego na dopuszczeniu do pozostawienia środka transportu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru...
zarzucono naruszenie prawa materialnego tj. art. 107 ust.1 i 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające...

II GSK 1218/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

. Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a., naruszenie przepisów prawa materialnego przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, tj.:, a) naruszenie art. 4 pkt 1 w zw. z art...
prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie oraz na podstawie naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny...

II GSK 3963/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

2012/34 stanowią część infrastruktury kolejowej., Prezes UTK wskazał, że jest związany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które nakładają na niego obowiązek...
ust. 3 Dyrektywy 2001/14 pojęcia prywatnej bocznicy kolejowej, które na skutek transpozycji do krajowych przepisów prawa, nie zostało do nich wprowadzone. Jego użycie...