Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

I OSK 1075/13 - Wyrok NSA z 2013-10-17

. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądził od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz Krajowej Izby Gospodarczej...
, czy bezczyność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Analiza okoliczności faktycznych i prawnych przedmiotowej sprawy, a zwłaszcza zestawienie daty wniosku...

VI SA/Wa 2257/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

1800 skarżące spółki podniosły, że podczas przetargu doszło do rażącego naruszenia prawa powszechnego, jak również interesów uczestników przetargu., Prezes UKE decyzją...
przetargu w sposób, o którym mowa w art.118 d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne. W ocenie Sądu I instancji, przesłanka rażącego naruszenia prawa...

I OSK 1028/13 - Wyrok NSA z 2013-10-17

rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, 3...
rażącego naruszenia prawa., Skoro istotą ustawy o dostępie do informacji publicznej jest szybkość działania w procesie udostępniania informacji publicznej, o czym...

II GSK 373/08 - Wyrok NSA z 2008-12-11

decyzję przez pryzmat przesłanek określonych w przepisie 156 k.p.a. a ocena ta, zdaniem Sądu, nosi cechy rażącego naruszenia prawa. Gdyby bowiem organ miał wzgląd...
sprowadziły się do naruszenia przepisu art. 161 § 1 k.p.a. w stopniu rażącym. W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa ponieważ istniała...

II GSK 1094/14 - Wyrok NSA z 2015-04-17

- z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie ww. organu do wydania decyzji rozstrzygającej wniosek i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., Z akt sprawy wynika...
prowadzenie postępowania z rażącym naruszeniem prawa oraz zobowiązania organu do wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie, z tym, że w tym zakresie skargę cofnęła na rozprawie...

VI SAB/Wa 68/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-24

prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji...
przewlekłego prowadzenia postępowania; stwierdzenie, że stan przewlekłości, o którym mowa w pkt 1, miał miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie Prezesa UKE...

I OSK 1074/13 - Wyrok NSA z 2013-10-17

rozpoznany wniosek Krajowej Izby z [...] września 2012 r. w zakresie wszystkich punktów. Podtrzymał zaś żądanie w zakresie stwierdzenia bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...
z rażącym naruszeniem prawa., Jak wskazuje się w orzecznictwie: 'rażącym naruszeniem prawa będzie stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można stwierdzić bez potrzeby...

II GSK 5756/16 - Wyrok NSA z 2017-03-21

w W.; 3. stwierdza, że bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej...
Prezesa UKE nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa (pkt 2) oraz zasądził na rzecz spółki zwrot kosztów postępowania sądowego (pkt 3)., Z kolei WSA wyrokiem z 8 września...

VI SAB/Wa 5/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w prowadzeniu postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz...
prawomocnego odpisu wyroku w niniejszej sprawie,, - stwierdzenie, stosownie do art. 149 § 1 p.p.s.a., że bezczynność Prezesa UKE stanowi rażące naruszenie prawa...

VI SAB/Wa 41/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz K. kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem...
'[...]' ., I. wniosła o stwierdzenie przewlekłego prowadzenia postępowania; stwierdzenie, że stan przewlekłości, o którym mowa w pkt 1, miał miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   48