Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

I OSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2017-04-21

wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalił wniosek...
o zobowiązanie organu do wykonania wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r., stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie grzywny i zasądzenie...

II SAB/Wa 547/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-24

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2013 r. 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2...
wymierzenia organowi grzywny), stwierdzając, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Podkreślić należy, iż organ niezwłocznie po otrzymaniu...

II SAB/Wa 425/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

publicznych za rażące naruszenie prawa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1169) w związku z art 149 p.p.s.a wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekle prowadzenie...
postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3) zasądzenie kosztów postępowania w sprawie, i w pkt 3) rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym., Wskazał, że dnia...

II SAB/Wa 279/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4...
organu do udzielenia żądanej informacji, stwierdzenie, iż bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny, a także o zasądzenie...

II SAB/Wa 851/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-16

z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w pozostałym zakresie; 3. zasądza od Ministra Spraw Zagranicznych na rzecz skarżącego D. C. kwotę 357 zł (trzysta...
w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale naruszenie to nie powinno być kwalifikowane jako mające charakter rażącego naruszenia prawa. Wniosek skarżącego obejmował...

II SAB/Wa 155/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-23

od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym...
bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W doktrynie dostrzega się, że przy ocenie charakteru bezczynności lub przewlekłości kluczowa jest długość...

II SAB/Wa 315/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

. stwierdza, że bezczynność organu w zakresie określonym w pkt. 1 wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza...
postępowanie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; zasądzenie kosztów postępowania. Zarzucił naruszenie art. 3 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw...

II SAB/Wa 11/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Spraw Zagranicznych na rzecz Fundacji [...] z siedzibą...
oraz o uznanie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu - wskazując na opisany powyżej stan faktyczny - podano, że nie można się zgodzić...

II SAB/Wa 145/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-12

postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Spraw Zagranicznych na rzecz [...] kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów...
o art. 149 p.p.s.a., w pkt 2 sentencji Sąd orzekł, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie...

II SAB/Wa 595/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-10

[...] kwietnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie...
w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy, to nie można uznać, by bezczynność bądź przewlekłość miały miejsce bez podstawy prawnej bądź z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   7