Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

I OSK 199/19 - Wyrok NSA z 2019-12-19

. o udostępnienie informacji publicznej; w pkt 2. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; oraz w pkt 3. oddalił skargę w pozostałym...
przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie może być traktowane jako rażące, bowiem dla uznania rażącego naruszenia prawa nie jest wystarczające samo...

II SAB/Wa 85/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

z rażącym naruszeniem prawa. A. S. w dniu [...] grudnia 2016 r. skierował do Krajowej Rady Sądownictwa pismo, w którym zażądał udostępnienia informacji publicznej...
. W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że rażące naruszenie prawa jest kwalifikowaną postacią naruszenia prawa, powinno być zatem interpretowane ściśle. Nie każde...

II SAB/Wa 217/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

[...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę...
określonych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie może być traktowane jako rażące, bowiem dla uznania rażącego naruszenia prawa nie jest wystarczające...

I OSK 1109/18 - Wyrok NSA z 2019-10-22

14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Wyrok ów zapadł...
wielokrotnie podkreślano, że rażące naruszenie prawa jest kwalifikowaną postacią naruszenia prawa, winno być zatem interpretowane ściśle. Nie każde naruszenie prawa, wskutek...

II GOK 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

bezczynności miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - zawieszenie aktów i czynności Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie zaopiniowania kandydatów na sędziów Sądu...
, że Krajowa Rada Sądownictwa dopuściła się bezczynności i że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu skargi podkreślił, że nie stanowi ona...

II SAB/Wa 496/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§1a). Z przepisu art. 149 § 1b ustawy wynika, że w takim przypadku Sąd może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia...
o istotnych naruszeniach prawa przez organ (art. 155 powołanej ustawy). A. S. wniósł o rozpoznanie skargi na rozprawie, z jego 'osobistym stawiennictwem'., Skarżący...

II SAB/Wa 615/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

z dnia [...] sierpnia 2018 r., Stowarzyszenie wniosło o zobowiązanie KRS do rozpatrzenia wniosku, stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
w udostępnieniu informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, zarzucając naruszenie:, 1) art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przepis ten stanowi o prawie...

II SAB/Wa 614/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

[...] sierpnia 2018 r., Stowarzyszenie wniosło o zobowiązanie KRS do rozpatrzenia wniosku, stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, zarzucając naruszenie:, 1) art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przepis ten stanowi o prawie do uzyskiwania...

II GOK 10/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

potwierdzenia naruszenia art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona od sądu odsyłającego odstąpienia...
naruszona zasada państwa prawnego, zasada pewności prawa, zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz standard niezawisłości sędziów wymagany dla zapewnienia skutecznej...

II GOK 16/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

naruszenia wspomnianych artykułów zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona od sądu odsyłającego odstąpienia od zastosowania...
demokratycznym i w państwie prawnym., W przypadku potwierdzenia naruszenia art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować...
1   Następne >   3