Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Łd 169/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-04

, że bezczynność organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa: 2. oddala skargę w pozostałej części; 3. zasądza od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. na rzecz J...
z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 2 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa w związku z art. 149 Prawa...

II SAB/Go 220/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-22

sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., Przedmiot...
2021 r., Jednocześnie Sąd na podstawie art. 149 § 1a p.p.s.a. stwierdził, że zaistniała w sprawie bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II...

II SAB/Gd 132/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-23

Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie...
z rażącym naruszeniem prawa, o wymierzenie grzywny oraz o zobowiązanie organu do podjęcia czynności zmierzających do rozpoznania jego wniosku. Z uzasadnienia skargi...

II SAB/Wa 454/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-19

z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej [...] na rzecz Związku Zawodowego Pracowników...
, że bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa; przyznania od organu sumy pieniężnej w wysokości 3.000 zł, a także zasądzenia od organu na rzecz skarżącego...

II SAB/Go 144/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-20

Społecznej dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz strony...
się bezczynności (art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a.) sąd administracyjny miał jednocześnie z urzędu obowiązek stwierdzić, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Bk 169/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

postępowania organu miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. wymierza organowi grzywnę w kwocie 200 (dwieście) złotych. 5. nie przyznaje od organu na rzecz skarżącego sumy...
ma miejsce przewlekłość, która nie ma charakteru rażącego naruszenia prawa. Wskazał także, ze podjęcie pierwszej czynności w sprawie po otrzymaniu decyzji organu...

II SAB/Bk 158/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

postępowania organu miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. wymierza organowi grzywnę w kwocie 200 (dwieście) złotych. 5. nie przyznaje od organu na rzecz skarżącego sumy...
rażącego naruszenia prawa. Wskazał także, że podjęcie pierwszej czynności w sprawie po otrzymaniu decyzji organu odwoławczego przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania...

II SAB/Bk 159/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

z rażącym naruszeniem prawa; 4. wymierza organowi grzywnę w kwocie 200 (dwieście) złotych. 5. nie przyznaje od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej. Stan faktyczny...
prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu...

II SAB/Go 23/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-13

, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskiem z dnia [...] lipca 2013r. T.C. zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 168...

II SAB/Go 26/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

organowi, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. Pismem z dnia [...] września 2013r. T.C. zwrócił się do Dyrektora Ośrodka Pomocy...
prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca...
1   Następne >   +2   5