Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II GSK 190/12 - Wyrok NSA z 2013-04-19

. W ocenie skarżącego, decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. Pismo z dnia [...] października 2010 r. nie ma charakteru dokumentu urzędowego...
co do istoty jak w postępowaniu odwoławczym. O ile stwierdzi, że zachodzi podstawa określona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a więc wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa...

IV SA/Wa 429/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-15

a w szczególności nie można mówić w odniesieniu do tej decyzji o rażącym naruszeniu prawa., Zdaniem Spółki 'A.' zarzut rażącego naruszenia prawa opiera się na subiektywnej ocenie...
. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Zdaniem strony skarżącej bezzasadny jest zarzut rażącego naruszenia art. 7 i 80 k.p.a. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony...

II OSK 2746/16 - Wyrok NSA z 2018-11-14

się do zarzutu Spółki, że zaskarżone decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa przez przyjęcie za postawę wyliczeń nieprawidłowo ustalonego okresu objętego opłatami...
') przez oparcie rozstrzygnięcia na wydanej z rażącym naruszeniem prawa decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] lutego 2010 r. Decyzja ta została wydana przez tę samą osobę...

IV SA/Wa 1845/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

za obarczone rażącym naruszeniem prawa., Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., W sprawie niniejszej Sąd stwierdził, że taka...

II GSK 1916/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

nie może przejawiać inicjatywy do wszczęcia postępowania z urzędu., Skarżąca w skardze do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w W. zarzuciła organowi:, a) rażące naruszenie prawa, tj...
) rażące naruszenie prawa, tj. art. 47e w związku z art. 46 ust. 3 i art. 47a ust. 1 u.o.r. oraz w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 4 dyrektywy Rady z 15 lipca 1991 r...

IV SA/Wa 1064/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

GIORIN, tak samo jak decyzji organu I instancji, zarzucono:, I. Nałożenie na skarżącą opłaty sankcyjnej z rażącym naruszeniem prawa., 1. Nieważność na podstawie art. 156 §...
i zarzuciła w odwołaniu:, 1) Naruszenie przepisów postępowania oraz prawa materialnego, tj. art. 6 k.p.a. (zasada praworządności), art. 7 k.p.a. (zasada prawdy obiektywnej...

VI SA/Wa 778/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

. rażące naruszenie prawa, tj. art. 47e w zw. z art. 46 ust. 3 i art. 47a ust.1 ustawy z 18 grudnia o ochronie roślin (dalej 'UoORL') oraz w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 4...
gospodarczej,, b. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 47e w zw. z art. 46 ust. 3 i art. 47a ust. 1 UoOR oraz w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG oraz art...

II OSK 1896/12 - Wyrok NSA z 2014-01-14

z siedzibą w W. wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa to jest art. 141 § 1 w związku z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem Sądu z unormowań...
wniesionego zażalenie przez ten podmiot obarczone jest rażącym naruszeniem prawa., W skardze kasacyjnej pełnomocnik Spółki A. Ltd z siedzibą w W. adwokat D.K. zarzuciła Sądowi...

IV SA/Wa 668/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

i Nasiennictwa z dnia [...] stycznia 2007r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego., Stosownie...
wniesionego przez podmioty nie będące stroną stanowi rażące naruszenie prawa określone art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Zważywszy powyższe na podstawie art.145 § 1 pkt 2 ustawy...

II SAB/Gd 88/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-16

się wyznaczenia temu organowi terminu na załatwienie sprawy administracyjnej oraz stwierdzenia przewlekłego prowadzenia postępowania z rażącym naruszeniem prawa., Skarga...
sprawy administracyjnej oraz stwierdzenia przewlekłego prowadzenia postępowania z rażącym naruszeniem prawa. Skarżący zarzucił organowi naruszenie przepisów postępowania...
1   Następne >   3