Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I ONP 6/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

z dnia 28 marca 2019 r. sygn. akt II SA/Ke 203/18 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie w sprawie ze skargi U.T....
w Kielcach z dnia 28 marca 2019 r. sygn. akt II SA/Ke 203/18 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie w sprawie...

I OPP 27/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-11

Szefa Służby Cywilnej [...] września 2005 r., [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, sygn. akt VI SA/Wa 1175/08...
), ze skargi A. S. na postanowienie Szefa Służby Cywilnej [...] września 2005 r., [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

I OPP 5/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-24

o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi Z. Z. na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wskazanej...
., Skarżący pismem z dnia 23 maja 2016 r. wniósł o przywrócenie terminu 'do odebrania korespondencji'., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z 23 czerwca...

I ONP 2/18 - Wyrok NSA z 2018-06-14

przyjęcia, że decyzja z [...] marca 1950 r. o przywróceniu terminu została wydana z rażącym naruszeniem prawa, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zarzut...
sześciomiesięczny termin był terminem zawitym prawa materialnego, który nie podlegał przywróceniu - por. m.in. w uchwała składu pięciu sędziów NSA z 14 października 1996 r., OPK...

I OPP 14/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-20

Z. Z. o przywrócenie terminu do odbioru korespondencji w sprawie ze skargi Z. Z. na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie...
utrzymał w mocy postanowienie referendarza z dnia 7 kwietnia 2016 r. Skarżący, pismem z dnia 23 maja 2016 r. wniósł o przywrócenie terminu do odbioru korespondencji...

I OZ 1117/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

odrzucające wniosek Z.B. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Z. B.na...
. akt III SAB/Kr 103/16 odrzucające wniosek Z.B. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie...

I OPP 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Postanowieniem z dnia 20 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej...
. Skarga kasacyjna została przedstawiona Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w kwietniu 2007 r. Zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2007 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 28...

I OPP 42/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Postanowieniem z dnia 17 września 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przywrócił termin do wniesienia...

I OPP 14/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-01

z dnia 23 czerwca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wr 722/15 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi Z.Z. na postanowienie Wojewody [...] z dnia...
na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wr 722/15 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu w sprawie...

I OPP 98/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. W dniu 2...
. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
1   Następne >   3