Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 371/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-02

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi T. Spółka jawna w M. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia...
[...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy finansowej postanawia: -odmówić przywrócenia terminu. W dniu 3 stycznia 2012 r. T. Spółka jawna w M...

V SA/Wa 2447/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-08

niejawnym wniosku J. S. i W. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. S. i W. S. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia...
[...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej postanawia: odmówić J. S. i W. S. przywrócenia terminu do wniesienia...

V SA/Wa 82/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-03

. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] października 2009r. nr [...] w przedmiocie...
odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oraz odmowy przyznania rekompensaty postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. W dniu 1 grudnia 2009r. (zgodnie...

I GSK 1126/18 - Wyrok NSA z 2019-02-28

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie częściowego udzielenia wsparcia dla producentów owoców i warzyw 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od K. S...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy:, Decyzją z [...] stycznia 2015 r. Dyrektor Oddziału Terenowego...

II GZ 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy...
z [...] września 2014 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi., Postanowieniem z 22 października 2014 r., sygn. akt V SA/Wa...

II GZ 1303/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie tymczasowego...
administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718; dalej p.p.s.a.), odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Sąd I instancji wskazał, że pismem...

V SA/Wa 1225/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-26

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi poprzez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie ze skargi J. M. na decyzję...
sprawie pełnomocnik, ustanowiony po wydaniu postanowienia o odrzuceniu skargi wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi J. M. na ww. decyzję...

IV SA/Wa 887/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-18

z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zmniejszenia indywidualnej ilości referencyjnej...
dostaw oddala skargę UZASADNIENIE POSTANOWIENIA O PRZYWRÓCENIU TERMINU DO WNIESIENIA SKARGI, W skardze na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia...

V SA/Wa 524/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-12

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi E. K. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia ... grudnia 2011r. Nr .. w przedmiocie...
cofnięcia kwoty indywidualnej dostaw postanawia: 1. uchylić postanowienie z 9 sierpnia 2012 r. sygn. akt V SA/Wa 524/12 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia...

VIII SA/Wa 708/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-22

niejawnym w Radomiu sprawy z wniosku S. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21...
tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia finansowego w sektorze owoców i warzyw postanawia : przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   12