Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 2446/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-20

niejawnym wniosku skarżącego T. P. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi T. P...
. na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odmówić...

VI SA/Wa 1306/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-02

Środowiska z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2012 r...
[...] stycznia 2012 r. odmawiające przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Marszałka Województwa [...] z dnia [...] września 2011 r., odmawiające wznowienia...

VI SA/Wa 109/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie porfiru ze złoża '[...]' w zakresie terminu...
na dokumenty od innych urzędów i zostaną one przedłożone do [...] sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 58 i art. 59 Kpa. wystąpiła o przywrócenie terminu do uzupełnienia...

IV SA/Wa 611/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

sprawy z wniosku R. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu...
zagrożenia powodzią postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. R. G. wniósł do Sądu skargę na decyzję Prezesa...

IV SA/Wa 1351/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

projektu decyzji o warunkach zabudowy wniosku M. S. i K. G. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi p o s t a n a w i a: o d m ó w i ć p r z y w r ó c e n...
. skarżący wnieśli o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. We wniosku wskazali, że korespondencja dotycząca przedmiotowej opłaty sądowej została omyłkowo zabrana...

I OZ 213/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 531/08 przywrócił termin do wniesienia...
przez pełnomocnika, wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu, pełnomocnik skarżącego wskazał...

I OZ 214/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 531/08 przywrócił termin do wniesienia...
przez pełnomocnika, wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu, pełnomocnik skarżącego wskazał, co następuje:, - w dniu...

IV SA/Wa 973/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

w [...] na postanowienie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia [...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków podania 1. uchyla zaskarżone...
z siedzibą w C. (dalej: 'skarżąca' lub 'spółka') przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych podania w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty...

IV SA/Wa 971/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-20

Ministra Klimatu i Środowiska z [...] maja 2021 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków podania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2...
.') w sprawie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych podania w ramach postępowania o zmianę decyzji Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2016 r., znak...

IV SA/Wa 1894/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

wniosku J. H. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi sprawy ze skargi J. H. i V. T. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia...
[...] kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić J. H. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   38