Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

II GZ 87/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

wniosła wniosek o przywrócenie terminu, w którym podniosła, iż pomyłka co do określenia rodzaju środka zaskarżenia przysługującego stronie oraz co do terminu...
. przywrócił termin do wniesienia zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 21 lutego 2005 r. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje : Zażalenie zostało...

IV SA 1493/01 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-20

odwołanie od decyzji pierwszej instancji i wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia., W odwołaniu skarżący podniósł, iż sankcję za wprowadzenie do obrotu wyrobu...
[...] stycznia 2001r. przywrócił stronie termin do złożenia odwołania i przesłał odwołanie do organu II instancji., Główny Inspektor Inspekcji Handlowej decyzją z dnia...

VI SA/Wa 689/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-20

termin na wniesienie przez stronę wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 58 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). ...

VI SA/Wa 1199/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-23

., Jeżeli więc organ kompetencyjnie właściwy do działania jako organ drugiej instancji prowadzi postępowanie w wyniku środka zaskarżenia wniesionego z uchybieniem terminu, bez przywrócenia...
tych kosztów. Postanowienie to zostało doręczone skarżącej Spółce w dniu [...] marca 2006 r. wraz z pouczeniem o trybie i terminie jego zaskarżenia., W dniu [...] marca 2006...

IV SA 98/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-19

., Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 2273/00, przywrócił skarżącym termin...
przywrócić stronie termin do wniesienia odwołania., W związku z powyższymi wytycznymi NSA Główny Inspektor Inspekcji Handlowej postanowieniem z dnia [...] maja 2001 r...

IV SA 2638/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-05

decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2000r. przywrócił skarżącemu termin do złożenia odwołania, uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania...