Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II OZ 438/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

zażalenia Z.Ś. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2004 r., sygn. akt I SA/Wa 461/04 o odmowie przywrócenia terminu...
nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie W dniu 19 lipca 2004 r. adwokat H. O. - pełnomocnik Z. Ś. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

II OSK 509/20 - Wyrok NSA z 2020-04-28

prawidłowości robót przy zabytku, wnosząc o zobowiązanie ww. organu do załatwienia sprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wydania orzeczenia uwzględniającego...
Wspólnoty Mieszkaniowej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu w sposób opisany w pozwoleniu nr [...] z dnia [...] września 2004 r. Dlatego organ nie może wydać...

II OSK 1420/19 - Wyrok NSA z 2022-05-09

bezskuteczności tych zaleceń przywrócić stan zgodny z wyrażoną w tym przepisie intencją ustawodawcy;, 3. § 13 ust. 1 pkt 5, pkt 6 i pkt 7 rozporządzenia Ministra Kultury...
robót budowlanych nie mogą być zawarte ustalenia co do tempa wykonywania tych robót, ani też co do terminu zakończenia ich wykonywania, mimo że w pojęciu 'sposób prowadzenia...

II SO/Gd 12/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-25

grzywny oraz oryginalnych akt sprawy lub ich uwierzytelnionych odpisów w terminie 7 dni. Pismo wysłano pocztą elektroniczną za pomocą platformy e-PUAP i jak wynika...
odpisów w terminie 7 dni. Pismo wysłano pocztą elektroniczną za pomocą platformy e-PUAP i jak wynika z Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia doręczono w dniu 3 lutego...

II SA/Ol 859/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-02

z Konserwatorem i pozwolenia na budowę., W zaleceniach stwierdzono, iż należy przywrócić pierwotną artykulację parteru elewacji południowej obiektu, tj. poprzez odtworzenie słupka...
analogicznych do materiałów historycznych. Z konserwatorskiego punktu widzenia w przywróconych otworach okiennych należy wykonać stolarkę drewnianą, o stylistyce...

II OW 18/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

nie zachowania ich żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu należy do zadań [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. [...] Wojewódzki Konserwator...
, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności...