Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Wa 2135/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-13

sprawy z wniosku M. S. z dnia 28 kwietnia 2011 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] marca 2011 r...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji i zwrocie nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego p o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Wa 1531/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-05

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L.C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] maja 2007 r...
. nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że przekroczenie terminu...

III SA/Lu 159/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-06-22

w Służbie Więziennej - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Pełnomocnik...
[...] 2022 r. w przedmiocie zwolnienia ze służby w Służbie Więziennej., Jednocześnie pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Wa 605/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej A. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2010 r...
przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Wa 1319/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20

niejawnym wniosku A. A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007 r...
użytkowania sprzętu komputerowego postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 1531/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Postanowieniem z dnia 5 października 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1531/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony żonie skarżącego w dniu 15 października 2007 r...

II SA/Wa 2135/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-22

tym jednocześnie zawarł wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Sąd Rejonowy [...] , postanowieniem z [...] sierpnia 2011 r. stwierdził niedopuszczalność drogi sądowej...
w Warszawie postanowieniem z 13 lutego 2012 r. odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony 20...

II SA/Wa 822/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-04

, stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Jak wynika z treści art. 86 par. 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie...

II SA/Wa 369/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-28

ze skargi L. J. na postanowienie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
przywrócenia terminu do złożenia odwołania od orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną nagany., Zarządzeniem Sędziego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Wa 478/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-16

w [...] odmówił P. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Jednocześnie postanowieniem nr [...] z dnia [...] marca 2019 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej...
roku nr [...], postanowienia. Były to postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania., Postępowanie w przedmiocie...
1   Następne >   +2   4