Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

II SA/Gl 409/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-27

Prawa budowlanego (w ówczesnym brzmieniu), którą nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia dokumentów uprawniających go do dysponowania przedmiotowymi nieruchomościami...
. 51 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego z 1994 roku w związku z art. 57 Prawa geologicznego i górniczego z 1994 roku. Organ I instancji dokonał analizy art. 51 ust. 1 pkt 2...

II SA/Gl 444/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-02

. 2 Prawa budowlanego. Ponadto zarzuciła brak odniesienia się do jej wniosku z dnia 25 listopada 2016 r., a także do art. 20. ust. 1c ustawy Prawo budowlane...
budowlane, które są przepisami nadrzędnymi nad przepisem art. 28 Kpa. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane: 'Stronami postępowania w sprawach o pozwolenie...

II SA/Gl 14/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-17

. decyzją z dnia [...] r., znak [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm...
: kruszącym i sortującym kruszywo. Wnioskodawca jako podstawę wykonania robót budowlanych na zgłoszenie podał art. 29 ust 2 pkt 15 ustawy - Prawo budowlane. Przedmiotowe roboty...

II SA/Gl 1617/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-16

. Prawo budowlane (tjedn. Dz.U. z 2006 r., poz. 1118 ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla A SA Oddział w Z. obejmującego zamierzenie...
oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działek nr 2 i nr 3, które zakończyło się umorzeniem śledztwa w sprawie (tj...

II SA/Gl 198/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-11

dokumenty w tym oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także dołączone decyzje Wójta Gminy [...] z dnia [...] roku oraz z dnia...
roku Prawo budowlane (Dz.U., z 2010 roku nr 243, poz. 1523 ze zm.) w zw. z art. 106 i 168 ust. 2 ustawy z dnia, 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne górnicze (Dz.U. z 2011...

III SA/Gl 1020/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-11

w rozumieniu art. 41 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego,, c) pisma z 17 lipca 2018 r. w sprawie kwalifikacji prawnej mas ziemnych powstałych na skutek realizacji inwestycji...
, gdy żadna ze stron postępowania, nie prowadziła wydobycia kopaliny bez koncesji,, 3. art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego przez ich niewłaściwą wykładnię prowadzącą...

II SA/Gl 258/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-12

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( ówcześnie Dz. U. Nr 89, poz. 414 ) w związku z art. 57 i art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne...
prawa budowlanego w ówcześnie obowiązującym brzmieniu. Zgodnie z tą regulacją, po wstrzymaniu prowadzonych robót budowlanych na podstawie art. 50 prawa budowlanego, organ...

II SA/Gl 333/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-20

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ówcześnie Dz. U. Nr 89, poz. 414) w związku z art. 57 i art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz...
, wynikający z art. 51 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, musi być określony przedziałem czasowym, aby możliwa była kontrola jego dochowania Sąd podniósł...

II SA/Gl 1009/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-26

oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczące inwestowanych działek., Planowane roboty...
stanowił art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 czerwca 2015r. w związku z S 161 ust. 1 rozporządzenia...

II SA/Gl 886/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-15

, zaplanowanej do realizacji na działkach nr [...],[...],[...] i [...] obręb [...] w T. Do wniosku dołączono projekt budowlany wraz z załącznikami oraz oświadczenie o prawie...
pełnomocnictwa dla osób składających oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Żądane pełnomocnictwa zostały przedstawione, poinformowano...
1   Następne >   +2   +5   +10   19