Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

I SA/Wa 441/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W ocenie Prezesa przepis art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r., nie stanowi podstawy do przeprowadzenia takiej legalizacji w trybie art...
ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. nie może bowiem dochodzić do legalizowania robót budowlanych wykonanych przez inwestora z naruszeniem prawa...

IV SA/Wa 3231/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

naruszeniem prawa w ramach tzw. samowoli budowlanej w części zbudowała a w części nadal buduje sieć światłowodową bez zgłoszeń budowlanych i zezwoleń. Inwestycja został...
ust. 2 p.z.p. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 20a Prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę budowa telekomunikacyjnych linii kablowych. W związku z tym Prezes UKE uznał...

IV SA/Wa 71/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

';, w myśl natomiast art. 29 ust. 1 pkt 20a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) nie wymaga pozwolenia na budowę, budowa...
. nr [...], przez udzielenie zezwolenia na instalację kabla światłowodowego w trakcji linii energetycznej oraz udzieleniu prawa wstępu na wskazaną nieruchomość w celu wykonania prac budowlano...

IV SA/Wa 1996/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

zauważył ponadto, że z art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) - zwanej dalej 'Pb', wynika, iż pojęcie...
widzenia skutków cywilnoprawnych ingerencji w prawo własności, w tym przypadku utraty gwarancji na wykonane roboty budowlane. Nie ocenia również zasadności realizacji...

II SA/Wa 381/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-04

Prawo budowlane. Brak przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym stosowania tych przepisów stanowi przeszkodę do żądania wszczęcia takiego postępowania...
łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, polegającym...

VI SA/Wa 1638/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-29

dostawców usług, budynek powinien być wyposażony, zgodnie z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm., zwanej dalej 'Pt') oraz art. 66 § 3 kpa, po rozpatrzeniu wniosku [...] sp. z o.o....

II GSK 1232/20 - Wyrok NSA z 2021-02-23

. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 11f ust. 3 ustawy...
konkretnej sprawy w sposób, w formie i w terminie przewidzianymi w przepisach obowiązującego prawa. Z kolei przesłanki do stwierdzenia przewlekłości zachodzą wtedy, gdy organ...

VI SA/Wa 3422/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-03

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego., Odnośnie rozwiązania przewidzianego w pkt 5.3, ppkt 5.3.7, ust. 2-9, części I, pkt 3.1. ust. 7 i 8 części I (M...
., nr [...], w której zobowiązał [...] S.A. z siedzibą w [...] (dalej: [...]) na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 Nr 171 poz...

VI SA/Wa 800/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

pkt 20a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz linii kablowej, które stanowią ciąg połączonych kabli telekomunikacyjnych...
ust. 1 w związku z ust. 4 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm., dalej 'Pt') oraz art. 104 § 1...

VI SA/Wa 805/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

pkt 20a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz linii kablowej, które stanowią ciąg połączonych kabli telekomunikacyjnych...
. 139 ust. 1 w związku z ust. 4 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm., dalej 'Pt') oraz art. 104 § 1...
1   Następne >   +2   6