Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Gd 149/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-02

, a nie w prawodawstwie weterynaryjnym;, 3. art. 19 k.p.a., art. 66 ust. 1 w związku z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w związku z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 19...
sanitarno - weterynaryjny nie może być regulowany prawodawstwem weterynaryjnym, a winien być regulowany prawem budowlanym. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16...

IV SA/Wa 2512/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

zgodnego z prawem, do których należy chociażby wstrzymanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie art. 71 a ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
działalności, nie odnosi się jednak w żaden sposób do kwestii regulowanych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., Organ odwoławczy uznał za niezasadny zarzut strony...

II SA/Bk 577/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego czy ochrony środowiska. Skarżący podejmując kolejne próby likwidacji ferm zwierząt futerkowych podnoszą argumenty należące...
kwestii regulowanych przepisami prawa budowlanego i jest sporządzona przez biegłego z zakresu architektury i budownictwa., Odmowę wznowienia postępowania w sprawie udzielenia...

II SA/Bk 576/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

przestrzennego, prawa budowlanego czy ochrony środowiska. Skarżący podejmując kolejne próby likwidacji ferm zwierząt futerkowych podnoszą argumenty należące do różnych uregulowań...
przepisami prawa budowlanego i jest sporządzona przez biegłego z zakresu architektury i budownictwa., Odmowę wznowienia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na stosowanie...

II SA/Gd 814/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-09

, a nie w prawodawstwie weterynaryjnym,, 3) art. 19 k.p.a. oraz art. 66 ust. 1 w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 19a i art...
w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 19a i art. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej poprzez utrzymanie w mocy decyzji organu...

I OSK 47/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

nadzorowaną przepisów dotyczących zagospodarowania terenu lub przepisów prawa budowlanego. Do kompetencji organu należy wyłącznie ocena spełnienia przez zakład...
i prawa budowlanego, a zatem nie było przesłanek do oceny, że uprawnienie wynikające z wydanej decyzji może napotkać prawne przeszkody w realizacji. Organ odwoławczy ocenia...

VII SA/Wa 693/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-16

) decyzji nadającej uprawnienia budowlane w przypadku zmiany danych osobowych uprawnionego (imienia, nazwiska). Nie przewiduje takiej możliwości prawo administracyjne...
materialne (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm.), a także nie można do tych celów wykorzystać przepisów Kodeksu postępowania...

IV SA/Wa 410/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-02

zarzuty w zakresie naruszeń przepisów prawa budowlanego oraz ochrony środowiska nie mogą być przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie. Kompetencje organów Inspekcji...
zwierzęcej. Wobec tego nie ma prawa jej posiadać i przetwarzać na karmę. Właściciele fermy nie posiadają żadnej dokumentacji w postaci decyzji dopuszczających obiekty budowlane...

IV SA/Wa 356/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy będzie orzeczone wykonanie zastępcze., 5. Nie ulega wątpliwości, że przewidziane...
lub wyższej kwocie., - pouczeniem skarżącej o prawe zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawie...

IV SA/Wa 2881/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

obiektu' w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), tj. w obszarze...
., jako naruszających prawo oraz zasądzenie - na podstawie art. 200 p.p.s.a. - od [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w S. na rzecz skarżących zwrotu...
1   Następne >   +2   6