Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 548/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-25

lipca 1994 r. Prawo budowlane, nakazano A.K. rozebranie ściany o grubości 0,15 m i wysokości 3,10 m, wymurowanej w odległości 0,40 m od lica słupów w budynku składowym...
. 49b ust. 2 Prawa budowlanego - procedury zmierzającej do zalegalizowania samowoli budowlanej. Niewykonanie przez A.K. nałożonych na niego, postanowieniem Powiatowego...

II SA/Lu 696/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), oznacza, że wykonane urządzenia nie są związane z gruntem, a ich dolna...
, co obligowało do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego., Decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r., wydaną na skutek odwołania E. F...

I SA/Lu 549/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-17

, które wybudowano w oparciu o odrębne projekty budowlane i które jako budowle zostały bezpośrednio wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. Stanowią one samodzielne...
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego). Z kolei, zgodnie z definicją obiektu...

II SAB/Lu 152/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-19

1994 r. Prawo budowlane użytkowania całego obiektu budowlanego położonego przy ul. K. P. w L., wykorzystywanego na działalność agencji 'F.' (dawniej 'G.'). W treści...
. z żądaniem wstrzymania na podstawie art. 71 a ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, użytkowania całego obiektu budowlanego przy ul. K. P. w L. przez agencję towarzyską 'G...

II SA/Lu 350/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-26

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w L. nakazał...
w oparciu o treść art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego, nałożył na J. W. obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni szeregu dokumentów wymaganych do legalizacji...

II SA/Lu 936/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-28

w granicach sprawy dotyczącej decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego wydawanej na podstawie art. 49e prawa budowlanego. Oba te rozstrzygnięcia wydawane są ramach tej samej...
wydawanej na podstawie art. 49e prawa budowlanego i jako takie może być objęte kontrolą i rozstrzygnięciem sądu w sprawie ze skargi na decyzję nakazującą rozbiórkę...

II SA/Lu 637/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-06

października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm., dalej jako Prawo budowlane z 1974 r.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w T. L. odmówił nakazania...
.)., Organ przyjął w związku z tym, że obiekty na działce nr [...] zostały zrealizowane bez pozwolenia na budowę i na podstawie art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r. odmówił...

II SA/Lu 263/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-17

z urzędu zawieszone postępowanie., W tych okolicznościach PINB postanowieniem z [...] r. wydanym na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
wymaganymi przepisami szczególnymi, 3. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane., W uzasadnieniu tego postanowienia organ przywołał...

II SA/Lu 622/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-20

2009 r., znak: [...], wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), zwanej dalej: Prawo budowlane, po rozpatrzeniu zażalenia A. M., Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w L. utrzymał w mocy postanowienie...

II SA/Lu 635/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-20

. [...] i [...], położonych w obrębie [...], m. L., opracowanego zgodnie z wymogami art. 34 Prawa budowlanego, sporządzonego przez osoby posiadające wymagane w tym zakresie...
organ powyższa okoliczność spowodowała, że aktualnie organ nadzoru budowlanego może w sprawie zastosować tryb określony w art. 51 Prawa budowlanego albowiem decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100