Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

I SA/Wa 620/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-29

. [...] w P.) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z zamiarem dokonania zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przedszkole...
o wydaniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego przy ul. [...] do celów prowadzenia przedszkola, opinii straży pożarnej o dopuszczeniu wyżej wymienionej...

II SAB/Łd 57/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-18

publicznej. Pogląd taki w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z dnia 19 grudnia 2007 roku, IV SA...

IV SAB/Wr 20/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-27

o dostępie do informacji publicznej. (por. co do decyzji o pozwoleniu na budowę wypowiedział się w ten sposób Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z dnia 19 grudnia...

II SA/Po 383/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-28

. w trzykondygnacyjnym budynku, którego budowa została zakończona w 2005 r. W tym samym budynku, w związku z reorganizacją sieci szkół (utworzenie gimnazjów w R. i Ś.) oraz w celu...
- w całości nie zgodziła się z zaskarżonym rozstrzygnięciem. W ocenie strony skarżącej okoliczności wskazane we wniosku i w skardze pozwolą na wydanie przez Kuratora...

III SA/Łd 215/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-25

zaludnienia tylko budowa takich kompleksów ma rację bytu. Budowa sali gimnastycznej, czy stołówki jedynie dla szkoły podstawowej liczącej 100, czy 120 uczniów jest nieracjonalna...
być w tym wypadku wystarczającym argumentem do wydania opinii pozytywnej. Nie można bowiem wykluczyć innych stosownych rozwiązań, które pozwolą zracjonalizować efektywne zarządzanie...