Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II OSK 74/13 - Wyrok NSA z 2013-06-21

Starosty Powiatowego w Oławie w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu...
na bezczynność Starosty Powiatowego w Oławie w przedmiocie pozwolenia na budowę., Przedmiotowy wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., Pismem z dnia 18 maja...

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

pozwolenia na budowę siedliska rolniczego., Wnioskodawca wskazał także, że wystąpił z wnioskiem do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej (obecnie Generalnego Dyrektora Krajowego...
w decyzjach o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę i decyzjach o podatku od nieruchomości i Prezes ANR powinien wziąć wynikające z nich ustalenia pod uwagę, ewentualnie...

II SA/Wa 685/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-12

z [...] czerwca 2019 r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nie były niezbędne do rozpatrzenia sprawy dotyczącej wygaszenia mandatu radnego., Skarżący wniósł o uchylenie...
. oraz w jego oświadczeniu z [...] czerwca 2019 r. Zarzuty skarżącego odnoszące się do przetwarzania danych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę, wypisie z rejestru gruntów...

II OSK 1158/16 - Wyrok NSA z 2017-05-09

toczyło się w przedmiocie wznowienia w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty O. o pozwoleniu na budowę z dnia [...] r. i miało inny przebieg niż postępowanie...
przez Starostę O. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku usługowego 1. oddala skargę...

I OSK 2713/14 - Wyrok NSA z 2015-12-09

przy realizacji domu jednorodzinnego od uzyskanej decyzji - pozwolenia na budowę i zatwierdzonego tą decyzją projektu, w którym stroną postępowania jest sąsiad skarżącej...

II SA/Wa 644/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

w sprawach dotyczących ich praw i obowiązków w sferze prawa powszechnego, np. gdy organ, jako inwestor, występuje o wydanie mu pozwolenia na budowę (patrz postanowienie NSA...
jego praw bądź obowiązków, gdy np. jako inwestor ubiega się o pozwolenie budowlane (postanowienie NSA z dnia 31 maja 1982 r. sygn. akt II SA 763/82, publ. GAP 1986, nr 6 str...

I OSK 83/10 - Wyrok NSA z 2010-04-16

(...) października 2008 r. nr (...) Starosty Oławskiego, w przedmiocie pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi...
informacji publicznej w zakresie: 'decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenie na budowę dla realizacji pawilonu handlowego wydanej na rzecz (...). Ponadto wniósł...

II SA/Wa 1478/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

, bez wiedzy i zgody zainteresowanej, rozporządzaniu tymi dokumentami poza Urzędem w celu wydania przez Prezydenta Miasta [...] decyzji o pozwoleniu na budowę na granicy...
oraz o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego przy ul. [...] w [...] . Strony tych postępowań zostały ustalone na podstawie art. 28 Kpa. Byli nimi właściciele sąsiednich...

II SA/Wa 412/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-13

) i bezprawnym, bez jej wiedzy i zgody, rozporządzaniu nimi poza Urzędem dla wydania decyzji Prezydenta Miasta S. o pozwoleniu na budowę na granicy jej nieruchomości, na rzecz...
o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego przy ul. [...] w S. Strony tych postępowań zostały ustalone na podstawie art. 28 Kpa...

I OSK 1224/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

Miasta Sopotu o pozwoleniu na budowę na granicy jej nieruchomości, na rzecz osoby trzeciej, na szkodę jej nieruchomości, w postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym...
osobowe skarżącej zostały wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku...
1   Następne >   3