Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

IV SA/Wr 72/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-05

społecznej. Obecnie został mu przyznany zasiłek celowy w wysokości 100 zł, co potwierdził decyzją ośrodka pomocy społecznej. Jest zameldowany u rodziców, a mieszka u kolegi...
na uwadze, iż skarżący jest osobą samotną, niepracującą, utrzymującą się ze świadczeń z pomocy społecznej i nieposiadającą majątku przyjąć trzeba, iż wykazał on, że spełnia...

III SA/Lu 435/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-16

. o pomocy społecznej (t. jedn. - Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie...
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950), gdzie kryterium dochodowe stanowiące jedną z przesłanek...

II SAB/Łd 100/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-03

wysokości kwot zasiłków celowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ł. postanawia: odrzucić skargę. m.ch. P. W. złożył do Wojewódzkiego Sądu...
wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ł.. Wspomniana skarga została złożona drogą elektroniczną. W jej treści skarżący zażądał doręczania korespondencji drogą...

II SAB/Łd 100/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ł.. Wspomniana skarga została złożona drogą elektroniczną. W jej treści skarżący zażądał doręczania korespondencji drogą elektroniczną bądź...
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł. w przedmiocie odpowiedzi na wniosek o uzasadnienie wysokości kwot zasiłków celowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy...

II SA/Rz 818/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-03-27

na utrzymanie siebie i żony, w szczególności na zakup żywności,, c) posiadanych pojazdów mechanicznych (marka, rok prod.),, d) korzystania ze wsparcia pomocy społecznej (w jakiej...
mechanicznych czy korzystaniu ze wsparcia pomocy społecznej., Wyjaśnienie w/w okoliczności miało ułatwić dokonanie oceny rzeczywistej sytuacji materialno - bytowej S. K...

IV SA/Wr 245/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-21

, renty, aktualnej decyzji ZUS, urzędu pracy lub pomocy społecznej przyznającej świadczenia, umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło, oraz zaświadczenia o jego wynagrodzeniu...
. odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego. Skarżący złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika...

II SA/Bd 975/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-10-06

, na mocy której strona nabyła prawo. Przykładem takich przepisów odrębnych jest art. 106 ust. 5 ustawy z 12.3.2009 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362...
art. 162 pkt 1 K.p.a. albowiem decyzja ta stała się bezprzedmiotowa (minął termin wypowiedzenia) a stwierdzenie jej wygaśnięcia leży w interesie społecznym...

IV SA/Po 241/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-24

społecznego oraz poziom życia większości rodzin. Co do zasady prawo pomocy nie powinno być więc udzielane osobom, które otrzymują stałe miesięczne dochody w wysokości...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J.W. na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego...

IV SA/Po 404/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-18

, poziom wynagrodzeń i świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz poziom życia większości rodzin. Co do zasady prawo pomocy nie powinno być więc udzielane osobom...
niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi P. G. na decyzję Szefa Wojewódzkiego...

IV SA/Wr 39/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-23

odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w C., W odpowiedzi na skargę Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wniósł o jej odrzucenie...
., Jednocześnie w skardze wyżej wymieniony wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
1   Następne >   +2   5