Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OW 28/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

. R. o dofinansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej '[...]' postanawia: oddalić wniosek. Prezydent Miasta T. - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T...
. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy W. - Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

I OW 133/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-05

i dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Wójta Gminy Wilkowice jako organ właściwy do rozpoznania wniosku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
właściwego do rozpoznania wniosku A. N. o skierowanie i dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku podano, że pismem z dnia [...] maja 2011 r...

I OW 96/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-23

o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia wskazać Wójta Gminy W. jako organ właściwy w sprawie. I OW 96/19, Uzasadnienie, Burmistrz Miasta i Gminy C., działając...
właściwego do rozpoznania wniosku F.G. o skierowanie do domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, że F.G. od 2012 r. do dnia [...] lutego 2019 r...

I OSK 60/22 - Wyrok NSA z 2022-11-04

za pobyt w domu pomocy społecznej., Jak wynika z akt sprawy, decyzją z dnia [...] maja 2020 r., nr [...], Wójt Gminy ustalił Skarżącym odpłatność za pobyt syna - T...
. W. w Domu Pomocy Społecznej w [...] w kwocie 990,79 zł miesięcznie, począwszy od dnia 16 stycznia 2020 r. W uzasadnieniu organ zaznaczył, że dnia 13 lutego 2020 r. odmówiono...

VII SA/Wa 1366/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-05

nie podał żadnej kwoty, czy wnioskodawca nadal otrzymuje zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 444,00 złotych miesięcznie, czy też go już nie otrzymuje...
, czy wnioskodawca uzyskuje jeszcze inną pomoc w postaci finansowej bądź w innej formie z Ośrodka Pomocy Społecznej, lub od rodziny, znajomych, przyjaciół...

I SA/Wa 526/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy [...], gdzie otrzymuje zasiłki celowe, a także pomoc żywnościową lub rzeczową. Do wniosku skarżąca załączyła kopie dokumentacji wskazującej...
na udzielane jej wsparcie z pomocy społecznej., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:, Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30...

IV SA/Wa 2941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

dochodów. Rodzina nie występuje także o świadczenia z pomocy społecznej, a mąż skarżącej nie pracuje i nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna...
uzyskania prawa pomocy, źródła dochodów. Ten wniosek potwierdza fakt nie korzystania z pomocy społecznej przez wnioskodawczynię oraz jej rodzinę. Wnioskująca...

VII SA/Wa 2524/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-20

., W nadesłanym formularzu wnioskodawczyni podała, że jest osobą bezrobotną, nie ma żadnych środków do życia, korzysta z pomocy opieki społecznej. Wnioskodawczyni wskazała...
wskazać jego wysokość oraz do podania w jakiej wysokości lub formie i z jaką częstotliwością uzyskuje pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwrócono...

V SA/Wa 3046/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Ośrodka Pomocy Społecznej w L. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ... sierpnia 2014 r. nr ... w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania...
ze środków unijnych: oddala skargę Przedmiotem skargi wniesionej przez Gminę Miasta L. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L (dalej: Skarżący, Beneficjent...

II GW 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Sądem Administracyjnym Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w K. reprezentując Prezydenta Miasta K. wniósł o rozstrzygnięcie sporu...
o właściwość pomiędzy MOPS w K. a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w W., w sprawie rozpoznania wniosku Dyrektora SP ZOZ Sz. K. w W. - B. o wydanie decyzji w sprawie świadczeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   44