Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

II SA/Wa 2099/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-11

z [...] grudnia 2009 r. Sąd Okręgowy w W. [...] Wydział Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał J.M. prawo do pomocy finansowej...
- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu...

I OZ 611/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

. Z. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. Z. na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we W. z dnia [...] marca 2010 r. nr EWU (nieczytelny) w przedmiocie...
we Wrocławiu oddalił wniosek P. Z. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. Z. na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we W. z dnia [...] marca 2010 r...

IV SA/Wr 90/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-26

: odmówić przyznania prawa pomocy. M. S. wniósł skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na oznaczoną wyżej decyzję Dyrektora Wojskowego...
waloryzacyjnych wydanych po 1 stycznia 1999 r. Wraz ze skargą strona jednocześnie złożyła wniosek o udzielenie pomocy prawnej w zakresie całkowitym, motywując go ciężką...

IV SA/Wr 602/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-26

wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. C. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego...
wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Wraz ze skargą o wznowienie postępowanie sądowoadministracyjnego...

IV SA/Wr 286/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. Z. na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we W. z dnia 4 marca 2010r. nr EWU( nieczytelny...
Wydziału Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Wojskowego Biura Emerytalnego została doręczona wnioskodawcy., Skarżący pismem z dnia 8 maja 2010 r. złożył skargę...

I OZ 805/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-28

pomocy w sprawie wniosku L. Z. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego we W. z tytułu nieprzekazania Sądowi skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego...
społecznych i obowiązku obrony kraju., W toku prowadzonej przez Sąd korespondencji Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pismem z dnia 29 czerwca 2009 r. wyjaśnił...

IV SA/Wr 602/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-05

z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W tej sytuacji postępowanie wszczęte wnioskiem skarżącego o przyznanie mu prawa pomocy...
A.C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt IV SA...

IV SO/Wr 6/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-12

z zakresu ubezpieczeń społecznych i obowiązku obrony kraju., W toku prowadzonej przez Sąd korespondencji Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego we W. pismem z dnia 29 czerwca...
Społecznych we Wrocławiu (sygn. akt IX U 1225/09), do Sądu tego zostały przekazane akta sprawy. W związku z powyższym pismo skarżącego z dnia 2 lutego 2009 r. zatytułowane...

IV SO/Wr 14/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-19

od kosztów sądowych, gdyż przedmiot sprawy należy do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i obowiązku obrony kraju., W toku prowadzonej przez Sąd korespondencji...
odwołał się od tej decyzji do Sądu Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu (sygn. akt IX U 1225/09), do Sądu tego zostały przekazane akta sprawy. W związku...

IV SO/Wr 6/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-01

prawa pomocy. Pismem z dnia 30 maja 2009 r. skarżący złożył wniosek o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego we W. z powodu nieprzekazania...
na podstawie przesłanego odpisu skargi i o zwolnienie od kosztów sądowych, gdyż przedmiot sprawy należy do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i obowiązku obrony...
1   Następne >   2