Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 408/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-18

Działający z umocowania gminy ośrodek pomocy społecznej /art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/ w celu zawarcia umowy...
par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W., a także - zgodnie z art. 208 Kpa...

I SA/Po 1233/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-12

./ należy brać pod uwagę przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, a zatem czy osoba, której odmówiono zaniechania...
poboru w całości, nie znalazła się w sytuacji uprawniającej ją do przyznania świadczeń pomocy społecznej. Nie jest to jednak jedyne kryterium uprawniające do zastosowania art...

SA/Po 1391/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-12-30

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej (...). Zdaniem Sądu postępowanie przed organem I instancji oraz odwoławcze nie wyjaśniło...
,, Zabezpieczenie spłaty pożyczki winno być bowiem określone umową tak jak i jej sposób spłaty, co wynika z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej...

I SA/Po 1532/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-04-08

podatków, np. przepisów o pomocy społecznej, brak podstaw prawnych do oceny zasadności stosowania np. ulg w spłacie podatków w aspekcie takich przepisów /o pomocy społecznej...
, że sytuację podatnika należy rozpatrywać w aspekcie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Skoro prawo podatkowe jest prawem autonomicznym, to w sytuacji, gdy z treści...

I SA/Po 1683/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-04-23

zdrowia i pomocy społecznej., Za darowizny nie mogą być uznane świadczenia alimentacyjne rodziców względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie...

SA/Po 2275/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-06-08

, gdyby wnioskodawca znalazł się w sytuacji uprawniającej go do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, co w niniejszej sprawie nie ma miejsca. oddala skargę. W dniu 3.3.1994 r...
go do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, co w niniejszej sprawie nie ma miejsca., Podnoszone przez skarżącego J.A. zarzuty niedostatecznego zróżnicowania stawek podatkowych...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

i sportu, ochrony środowiska, charytatywne, kultu religijnego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Wymienione cele...
i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego., W świetle...

II SA/Po 1478/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-11

lokalowa, a nawet prawo karne/. Dotyczy to także sporadycznej ochrony w ramach przepisów o pomocy społecznej i ubezpieczenia społecznego. Orzecznictwo sądowe...
tylko subiektywne/ o dostateczności związku o sakramentalnym charakterze dla legalizacji ze społecznego punktu widzenia wspólnego pożycia., Tego rodzaju 'konkubinat kwalifikowany...

SA/Po 2203/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-12-15

, w pełnym zakresie, to naruszeniem interesu państwowego i społecznego byłoby odrzucenie pomocy ludzi dobrej woli z Belgii., Z tych zatem powodów, Naczelny Sąd Administracyjny...
statutowej /objętą zwolnieniem od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 Prawa celnego/, stanowi naruszenie interesu społecznego, o którym mowa w art. 7 Kpa w związku...

SA/Po 246/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-21

, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji...
zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego., 2. Dniem uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych /odsetek od wkładów i środków na rachunku bankowym/ jest dzień...
1   Następne >   2